Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza nabór na stanowisko
podinspektor do spraw księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Liczba etatów – 1
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie (40 godz. tygodniowo). Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brąszewicach.

1. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) co najmniej trzyletni staż pracy,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone studia o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość,
2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
3) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i efektywność w działaniu,
4) umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o systemie oświaty i ustawy karta nauczyciela,
6) biegła znajomość obsługi komputera,
7) prawo jazdy kat. B,
8) znajomość specyfikacji gminy.

3. Zakres zadań:
1) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej gminnych jednostek organizacyjnych oraz dekretacja dokumentów tych jednostek,
2) prowadzenie ksiąg inwentarzowych placówek oświatowych i samorządowych,
3) prowadzenie księgowości analitycznej funduszu świadczeń socjalnych gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych,
4) dokonywanie wpłaty rachunków,
5) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
6) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców, ewidencjonowanie ich i wprowadzanie do systemu informatycznego,
7) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) naliczanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie
z otrzymaną deklaracją oraz rozliczanie tej opłaty, monitorowanie zaległości
i nadpłat,
9) sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych dla osób zalegających z opłatami,
10) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty i karty nauczyciela,
11) nadzór nad prawidłowością działania gminnych placówek oświatowych,
12) prowadzenie systemu informacji oświatowej SIO,
13) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawców kształcących młodocianych pracowników,
14) przygotowywanie dokumentacji związanej z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wzorem zamieszczonym na „Ogłoszeniu o naborze„),
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 z poź. zm.),
8) oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
9) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
11) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie – pokój nr 2,
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej”.
W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Brąszewicach. Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i dopuszczeni będą do II etapu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brąszewice www.braszewice.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

7. Opis procedury rekrutacyjnej:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Brąszewice dwuetapowo:

I etap:
– zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,
– ustalenie czy kandydaci spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
– ustalenie listy kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, dopuszczonych do drugiego etapu naboru.

II etap:
– przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Brąszewice, dnia 04 lipca 2017 roku

Załączniki

kwestionariusz osobowy (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzory oświadczeń (162.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2017-07-04 14:59:11
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2017-07-04 15:04:35
Ostatnia zmiana:2017-07-04 15:04:42
Ilość wyświetleń:520

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij