Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektor ds. kadr i spraw społecznych
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Liczba etatów – 1
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie (40 godz. tygodniowo).

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brąszewicach.
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe magisterskie,
5) co najmniej trzyletni staż pracy,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone studia o kierunku: prawo, ekonomia. administracja, finanse
i rachunkowość,
2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
3) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność ,
4) umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
5) biegła znajomość obsługi komputera,
6) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego,
7) prawo jazdy kat. B,
8) znajomość terenu gminy i jej specyfiki.

3. Zakres zadań:
1) prowadzenie akt osobowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
2) przygotowywania dokumentów do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
3) ustalanie uprawnień do przyznania nagród jubileuszowych oraz innych uprawnień pracowników,
4) prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych pracowników samorządowych, stażystów oraz opieki nad dziećmi,
5) sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło i prowadzenie ewidencji,
6) prowadzenie dokumentów związanych z naborem pracowników samorządowych,
7) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Wójta,
8) prowadzenie spraw dotyczących praktyk szkolnych i studenckich,
9) wykonywanie sprawozdań do GUS z zakresu prowadzonych spraw,
10) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
11) współpraca w sprawie osób bezrobotnych z Powiatowym Urzędem Pracy
i z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
12) przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy o zawarcie umów na zorganizowanie stażu, robót publicznych, interwencyjnych oraz prac społecznie-użytecznych,
13) realizacja czynności wynikających z ustawy o najmie lokali,
14) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalowej,
15) prowadzenie spraw w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów,
16) zawieranie umów w zakresie dowozu dzieci niepełnoprawnych,
17) współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami,
18) prowadzenie spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu,
19) realizowanie zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej,
20) koordynowanie zadań z zakresu polityki zdrowotnej,
21) prowadzenie dokumentacji dotyczącej PEFRON.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wzorem zamieszczonym na „Ogłoszeniu o naborze„),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 z poź. zm.),
7) oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
8) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
10) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie
do dnia 18 grudnia 2017 roku do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach,
ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie – pokój nr 2, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. kadr i spraw społecznych.”
W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Brąszewicach. Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i dopuszczeni będą do II etapu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brąszewice www.braszewice.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brąszewice.

7. Opis procedury rekrutacyjnej:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Brąszewice dwuetapowo:
I etap:
– zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,
– ustalenie czy kandydaci spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
– ustalenie listy kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
 dopuszczonych do drugiego etapu naboru.
II etap:
– przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Brąszewice, dnia 06 grudnia 2017 roku

Załączniki

kwestionariusz osobowy (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzory oświadczeń (162.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2017-12-06 15:06:28
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2017-12-06 15:12:48
Ostatnia zmiana:2017-12-06 15:12:55
Ilość wyświetleń:553

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij