Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektor ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Liczba etatów – 1
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie (40 godz. tygodniowo). Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brąszewicach.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe magisterskie,
5) co najmniej trzyletni staż pracy,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone studia o kierunku: finanse, rachunkowość, ekonomia,
2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
3) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność,
4) umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
5) biegła znajomość obsługi komputera,
6) znajomość ustaw: ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
7) mile widziana umiejętność obsługi programów Płace Optivum, Płatnik,
8) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań:
1) Sporządzanie list płac dla pracowników samorządowych i oświaty.
2) Prowadzenie ewidencji płacowej poszczególnych pracowników oraz sporządzanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
3) Sporządzanie przelewów potrąceń od wynagrodzeń i terminowe ich przekazywanie.
4) Rozliczanie składek ZUS i PFRON, sporządzanie deklaracji i terminowe przekazywanie do ZUS,
5) Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, terminowe sporządzanie deklaracji i przekazywanie do Urzędu Skarbowego (PIT-4).
6) Prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych i macierzyńskich.
7) Prowadzenie konta 011 – Środki Trwałe, sporządzanie sprawozdań i aktualizacji.
8) Prowadzenie kontroli finansowej przedkładanych przez dyrektorów placówek oświatowych wykazów godzin ponadwymiarowych z projektem organizacyjnym placówki.
9) Prowadzenie obsługi kasy Urzędu Gminy.
10) Codzienne ewidencjonowanie w raportach kasowych wpłacanych i wypłacanych należności.
11) Przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
12) Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności określonych powyżej oraz innych prac zleconych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny,
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wzorem zamieszczonym na „Ogłoszeniu o naborze„),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 z poź. zm.),
7) oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
8) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
10) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie – pokój nr 2, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  Podinspektor ds. księgowości budżetowej.”
W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Brąszewicach. Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i dopuszczeni będą do II etapu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brąszewice www.braszewice.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brąszewice.

7. Opis procedury rekrutacyjnej:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Brąszewice dwuetapowo:

I etap:
–  zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,
–  ustalenie czy kandydaci spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
–  ustalenie listy kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, dopuszczonych do drugiego etapu naboru.

II etap:
–  przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Brąszewice, dnia 31 stycznia 2018 roku

 

Załączniki

kwestionariusz osobowy (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzory oświadczeń (162.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-01-31 12:50:20
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-01-31 12:54:48
Ostatnia zmiana:2018-01-31 13:45:01
Ilość wyświetleń:683

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij