Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, gospodarki ściekowej i promocji


WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, gospodarki ściekowej i promocji
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Liczba etatów – 1.
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie (40 godz. tygodniowo),
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brąszewicach.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe magisterskie,
5) dwa lata stażu pracy,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7) biegła znajomość obsługi komputera i internetu.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone studia z zakresu gospodarki przestrzennej, budownictwa, administracji zarządzania projektami i  pozyskiwania funduszy zewnętrznych,.
2) mile widziane wykształcenie techniczne inżynierskie,
3) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
4) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
5) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
6) samodzielność i umiejętność organizowania pracy,
7) umiejętność analizowania i interpretowania dokumentacji projektowej,
8) umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
9) wiedza na temat dostępnych funduszy unijnych i krajowych,
10) znajomość terenu gminy i jej specyfiki.
11) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeks postępowania administracyjnego

3. Zakres zadań:
1) prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
2) przygotowywanie propozycji zadań gminy kwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych,
3) udział w tworzeniu dokumentów strategicznych niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie projektów,
4) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne,
5) koordynacja postępowania beneficjenta (gminy) przy rozliczaniu realizowanych projektów,
6) prowadzenie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych,
7) prowadzenie spraw dot. oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
8) przygotowywanie informacji analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
9) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
10) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
11) prowadzenie spraw związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
12) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji dla celu publicznego.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z  opisem przebiegu pracy zawodowej
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wzorem zamieszczonym w „Ogłoszeniu o naborze”)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami.),
7) oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
10) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach,
ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie – pokój nr 2, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych, gospodarki ściekowej i promocji”.
W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Brąszewicach.
Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.braszewice.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

7. Opis procedury rekrutacyjnej:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Brąszewice dwuetapowo:

I etap:
–  zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,
–  ustalenie czy kandydaci spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
–  ustalenie listy kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, dopuszczonych do drugiego etapu naboru.

II etap:
–  przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Brąszewice, dnia 12.04.2018 r.

Załączniki

kwestionariusz osobowy (99.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzory oświadczeń (162.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-04-12 15:40:08
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-04-12 15:44:40
Ostatnia zmiana:2018-04-12 15:44:46
Ilość wyświetleń:396

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij