Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza III nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Liczba etatów – 1.
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie (40 godz. tygodniowo),
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brąszewicach.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe;
5) dwa lata stażu pracy;
6) biegła znajomość obsługi komputera;
7) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone studia z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, budownictwa, urbanistyki;
2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
3) gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
4) samodzielność i umiejętność organizowania pracy;
5) umiejętność analizowania i interpretowania dokumentacji projektowej;
6) umiejętność interpretowania przepisów prawnych;
7) znajomość terenu gminy i jej specyfiki;
8) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;
9) doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, architektury, urbanistyki.

3. Zakres zadań:
1) uczestnictwo w pracach nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
3) przygotowywanie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny;
5) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów;
6) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
7) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
9) przygotowanie projektów zadań do realizacji oraz planów finansowania inwestycji;
10) wydawanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
11) uczestnictwo w odbiorze przyłączy wodociągowych oraz prowadzenie ewidencji wykonanych przyłączy;
12) prowadzenie spraw związanych z remontami budynków będących własnością Gminy;
13) przygotowywanie procesów inwestycyjnych zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa budowlanego i przepisów zagospodarowania przestrzennego;
14) prowadzenie zamierzonych do realizacji przez Gminę zadań inwestycyjnych;
15) pełnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań inwestycyjnych w tym przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań z przebiegu prowadzonych inwestycji:
16) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem operatów wodno-prawnych i uzyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych;
17) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie;
18) prowadzenie książek obiektów;
19) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wzorem zamieszczonym w „Ogłoszeniu o naborze”);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) oświadczenia kandydata zgodne z wzorem zamieszczonym w „Ogłoszeniu o naborze”;
7) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach,
ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie – pokój nr 2, z dopiskiem: „Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji”.
W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Brąszewicach.
Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.braszewice.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

7. Opis procedury rekrutacyjnej:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Brąszewice dwuetapowo:
I etap:
– zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,
– ustalenie czy kandydaci spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
– ustalenie listy kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
 dopuszczonych do drugiego etapu naboru.
II etap:
– przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

8. Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brąszewice reprezentowany przez Karola Misiaka z siedzibą w Brąszewicach ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, tel.: 43 821 17 78, e-mail: ug_braszewice@wp.pl.
2. W Urzędzie Gminy w Brąszewicach wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy korespondencyjnie: Urząd Gminy w Brąszewicach ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub poprzez e-mail: iod@braszewice.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.2 lit. b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.
9. Imię i nazwisko z miejscem zamieszkania po spełnieniu wymagań formalnych będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brąszewicach oraz na stronie internetowej BIP Brąszewice: www.braszewice.bip.net.pl
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Brąszewice, dnia 02.08.2018

Wójt Gminy
Karol Misiak

Załączniki

oświadczenie (194.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-08-02 20:03:37
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-08-02 20:10:36
Ostatnia zmiana:2018-08-02 20:10:46
Ilość wyświetleń:590

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij