Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Radca Prawny
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brąszewicach.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku prawo,
3) uprawnienia do wykonywanie zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę, radców prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) co najmniej trzyletni staż pracy w zakresie obsługi prawnej w jednostkach samorządu terytorialnego,
7) nieposzlakowana opinia,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
2) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność,
3) dyspozycyjność,
4) interpretowanie przepisów prawnych,
5) biegła znajomość obsługi komputera,
6) znajomość problematyki i specyfiki Gminy Brąszewice
7) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań:
1) zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi,
2) doradztwo prawne, udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii prawnych w zakresie działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
3) opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem formalno-prawnym,
4) opiniowanie pod względem prawnym zawieranych umów.
5) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu pod względem prawnym,
6) informowanie Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy o zmianach przepisów prawa.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wzorem zamieszczonym w „Ogłoszeniu o naborze”);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) oświadczenia kandydata zgodne z wzorem zamieszczonym w „Ogłoszeniu o naborze”; 7) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 23.09.2019 roku do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie – pokój nr 2, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny.”
W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Brąszewicach. Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i dopuszczeni będą do II etapu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brąszewice www.braszewice.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brąszewice

7. Opis procedury rekrutacyjnej:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Brąszewice dwuetapowo:
I etap:
– zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,
– ustalenie czy kandydaci spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
– ustalenie listy kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, dopuszczonych do drugiego etapu naboru.
II etap:
– przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy

8. Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brąszewice reprezentowany przez Karola Misiaka z siedzibą w Brąszewicach ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, tel.: 43 821 17 78, e-mail: ug_braszewice@wp.pl.
2. W Urzędzie Gminy w Brąszewicach wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy korespondencyjnie: Urząd Gminy w Brąszewicach ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub poprzez e-mail: iod@braszewice.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.2 lit. b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.
9. Imię i nazwisko z miejscem zamieszkania po spełnieniu wymagań formalnych będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brąszewicach oraz na stronie internetowej BIP Brąszewice: www.braszewice.bip.net.pl
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Brąszewice, dnia 11.09.2019 roku

Załączniki

kwestionariusz (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (206.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2019-09-11 16:01:05
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2019-09-11 16:03:44
Ostatnia zmiana:2019-09-11 16:06:22
Ilość wyświetleń:354

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij