Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Statut Gminy Brąszewice

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2003

Rady Gminy w Brąszewicach

z dnia 27 lutego 2003 roku

 

Statut Gminy Brąszewice

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Uchwała określa :

 

1/  ustrój Gminy Brąszewice,

2/  zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,

3/  organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy w Brąszewicach, komisji Rady Gminy w Brąszewicach,

4/  tryb pracy Wójta Gminy Brąszewice

5/  zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy w Brąszewicach,

6/  zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystanie z nich.

 

§ 2.

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 

1/  gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brąszewice,

2/  radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Brąszewicach,

3/  komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy w Brąszewicach,

4/  komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć komisję rewizyjną Rady Gminy w Brąszewicach,

5/  wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brąszewice,

6/  statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Brąszewice

 

Rozdział II

Gmina

 

§ 3.

 

1. Gmina Brąszewice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez  udział w referendum oraz swoje organy.

 

§ 4.

 

1. Gmina położona jest w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim i zajmuje obszar 106 km2.

2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa.

3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych.

 

§ 5.

 

1. W celu wykonywania swoich zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6.

 

1. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Brąszewice.

Rozdział III

Jednostki pomocnicze gminy

 

§ 7.

 

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

 

1/ inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy,

2/ utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa rada odrębną uchwałą,

3/ projekt granic jednostki pomocniczej sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4/ przebieg granic jednostek  pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy ust.1.

3. Uchwały o jakich mowa w ust.1 powinny określać w szczególności :

 

1/  obszar,

2/  granice,

3/  siedzibę władz,

4/  nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 8.

 

1. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa może uczestniczyć w sesjach rady.

2. Przewodniczący rady obowiązany jest umożliwić sołtysowi uczestnictwo w sesjach rady.

3. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna rady

 

§ 9.

 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

2 Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

 

§ 10.

 

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały rady.

2. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 11.

Do wewnętrznych organów rady należą:

 

1/  przewodniczący,

2/  wiceprzewodniczący,

3/  komisja rewizyjna,

4/  komisje stałe wymienione w Statucie,

5/  komisje doraźne do określonych zadań.

 

§ 12.

 

1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

 

1/  rewizyjną,

2/  ds. budżetu i inwestycji,

3/  ds. oświaty i kultury.

 

2. W czasie trwania kadencji rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 13.

 

1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

 

1/  określenie, daty, godziny i miejsca sesji nowo wybranej rady,

2/  przygotowanie projektu porządku obrad,

3/  dokonanie otwarcia obrad,

4/  powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

 

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawo-zdanie wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy.

 

§ 14.

 

Przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący w szczególności:

 

1/  zwołuje sesje rady ,

2/  przewodniczy obradom,

3/  czuwa nad porządkiem,

4/  zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

5/  podpisuje uchwały rady,

6/  czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania mandatu przez radnych.

 

§ 15.

 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego rady lub jednego z wiceprzewodniczących rady przed upływem kadencji, rada na swojej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 16.

 

1. Przewodniczący Rady, oprócz uprawnień przewidzianych w § 14 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może upoważnić w drodze uchwały inną osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

 

§ 17.

 

Do obowiązków I wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla przewodniczącego rady w razie wakatu na stanowisko przewodniczącego rady.

§ 18.

 

Pod nieobecność przewodniczącego rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

 

§ 19.

 

W razie jednoczesnego wakatu na stanowisko przewodniczącego rady oraz I wiceprzewodniczącego rady, do II wiceprzewodniczącego § 17 stosuje się odpowiednio.

 

§ 20.

 

1.Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynuję z ramienia rady pracę komisji rady.

2. Podział zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

 

§ 21.

 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.

 

Rozdział V

Tryb pracy Rady

 

I Sesje Rady

 

§ 22.

 

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał rada może podejmować:

 

1/  postępowanie proceduralne,

2/  deklaracje – zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

3/  oświadczenia – zawierające stanowiska w określonej sprawie,

4/  apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy, czy zadania,

5/  opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

 

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 23.

 

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są sesje nie przewidziane w planie pracy, ale zwołane w trybie zwykłym.

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

II Przygotowanie sesji


 
§ 24.

 

1.  Sesje przygotowuje przewodniczący.

2.  Przygotowanie sesji obejmuje:

 

1/  ustalenie porządku obrad,

2/  ustalenie czasu i miejsca obrad,

3/  zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

 

3. Sesje zwołuje przewodniczący rady, lub z jego upoważnienia – jeden z wiceprzewodniczących.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.4 i 5 rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia wysłania powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

 

§ 25.

 

1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach rady uczestniczą – z głosem doradczym – wójt oraz sekretarz  i skarbnik.

3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli rady.

 

III Przebieg sesji

 

§ 26.

 

Wójt obowiązany jest udzielić radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 27.

 

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsce.

 

§ 28.

 

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 29.

 

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek przewodniczącego obrad, bądź radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji  i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie  na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie  właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokóle.

 

§ 30.

 

1. Kolejne sesje rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez przewodniczącego rady.

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.

 

§ 31.

 

1. Rada może  rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swojego ustawowego składu.

2. Przewodniczący rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 32.

 

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.

2. W razie nieobecności przewodniczącego rady czynności określone w ust.1 wykonuje jeden z wiceprzewodniczących upoważniony przez przewodniczącego rady.

3. Rada na wniosek przewodniczącego rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłaszanych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§ 33.

 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego rady formuły: „Otwieram ..... sesję Rady Gminy w Brąszewicach.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§ 34.

 

Po otwarciu sesji przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

§ 35.

 

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 

1/  przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji,

2/  informacja przewodniczącego rady o złożonych interpelacjach i działalności między sesjami,

3/  sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał rady,

4/  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

5/  interpelacje i zapytania radnych,

6/  sprawy różne.

 

§ 36.

 

1. Interpelacje i zapytania kierowane są do wójta.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

4. Odpowiedzi na interpelacje udziela wójt lub właściwe rzeczowo osoby upoważnione przez wójta.

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni na ręce przewodniczącego rady i radnego składającego interpelację.

6. Przewodniczący rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji rady, w ramach odrębnego punktu.

 

§ 37.

 

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce przewodniczącego rady lub ustnie w trakcie sesji rady.

3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

 

§ 38.

 

1. Przewodniczący rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.

4. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący rady może udzielać głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 39.

 

1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „ do rzeczy ”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 40.

 

Na wniosek radnego, przewodniczący rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym radę.

 

§ 41.

 

1. Przewodniczący rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej w szczególności dotyczących:

 

1/  stwierdzenia quorum,

2/  zmiany porządku obrad,

3/  ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

4/  zamknięcia listy mówców,

5/  zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6/  zarządzenia przerwy,

7/  odesłania projektu uchwały do komisji,

8/  przeliczenia głosów,

9/  przestrzegania regulaminu obrad.

 

2. Wnioski formalne przewodniczący rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „ za” i jednego głosu „ przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje pod głosowanie.

 

§ 42.

 

1. Sprawy osobowe rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionych nieobecności zainteresowanych na sesji.

 

§ 43.

 

1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli istnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 44.

 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam ....... sesję Rady Gminy w Brąszewicach”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust.2  dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 45.

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej  podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tyko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust.2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 46.

 

Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez wójta w uzgodnieniu z przewodniczącym rady, sporządza z każdej sesji protokół.

 

§ 47.

1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

 

1/  numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, numery podjętych uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2/  stwierdzenie prawomocności posiedzenia ,

3/  imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4/  odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5/  ustalony porządek obrad,

6/  przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień lub ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7/  przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „ za”, „przeciw”, „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

8/  wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego od treści uchwały,

9/  podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 48.

 

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu po czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust.1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

4. Protokół po jego przyjęciu wywiesza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§ 49.

 

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

2. Uchwały przewodniczący rady doręcza wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

3. Wyciągi z protokołów sesji oraz kopie uchwał przewodniczący rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z tych dokumentów.

 

§ 50.

 

Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, uchwał) zapewnia pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z przewodniczącym rady.

 

IV  Uchwały

 

§ 51.

 

1. Uchwały, o jakich mowa w § 22  ust.

2. Przepis ust.1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 52.

 

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz wójt chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien  określać w szczególności:

 

1/  tytuł uchwały,

2/  podstawę prawną,

3/  postanowienia merytoryczne,

4/  w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania uchwały,

5/  określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6/  ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

 

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

 

§ 53.

 

Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

 

§ 54.

 

1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub  uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez radę.

2. Postanowienie ust.1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały rady, sporządzony przez  wójta .

 

§ 55.

 

1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 56.

 

1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji rady.

2. Kopie uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji lub do wiadomości zależnie od ich treści.

 

V Procedura głosowania

 

§ 57.

 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 58.

 

1. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza  i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „ za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć jednego z wiceprzewodniczących

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

 

§ 59.

 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust.3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 60.

 

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków)  o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust.6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 61.

 

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „ za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

 

§ 62.

 

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że prze-chodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą  /tj. co najmniej 8 głosów/.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

VI Komisje Rady

 

§ 63.

 

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym radzie.

2.  Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 64.

 

1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie.

 

§ 65.

 

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez członków danej komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji pracami komisji kieruje radny wyznaczony przez przewodniczącego komisji.

 

§ 66.

 

1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach komisji rewizyjnej.

 

§ 67.

 

1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji rady sprawozdania z działalności komisji.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez radę

 

§ 68.

 

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

VII Radni

 

§ 69.

 

1. Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne ustne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.

 

§ 70.

 

Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż  raz w roku.

 

§ 71.

 

1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, przewodniczący rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust.1 rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba że okaże się to niemożliwe.

 

§ 72.

 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązaniu z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§ 73.

 

Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

VIII Wspólne sesje

 

§ 74.

 

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek.

 

§ 75.

 

1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samo-rządu, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalo-nym przed przystąpieniem do obrad.

 

IX Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 76.

 

1. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i czterech członków.

2. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają ze swojego grona jej członkowie.

 

§ 77.

 

1. Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje prace komisji i prowadzi jej obrady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek.

 

§ 78.

 

1. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w  których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawach wyłączenia członków komisji rewizyjnej decyduje pisemnie przewodniczący komisji rewizyjnej.

3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej decyduje rada.

4. Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do rady w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości o treści tej decyzji.

 

2. Zasady kontroli

 

§ 79.

 

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

 

1/  legalności

2/  gospodarności

3/  rzetelności

4/  celowości

5/  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

 

2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

 

§ 80.

 

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach rady.

 

§ 81.

 

Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 

1/ kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub większość działań tego podmiotu,

2/ problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3/ sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

§ 82.

 

Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radę.

 

§ 83.

 

1. Kontroli komisji rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.

2. Rada może nakazać komisji rewizyjnej rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przed-miotu kontroli.

3. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez radę.

 

§ 84.

 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenia stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 79 ust 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

3. Tryb kontroli

 

§ 85.

 

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i wójta wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby wójta kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego rady.

 

§ 86.

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do  obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust.3.

 

§ 87.

 

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

4. Protokoły kontroli

 

§ 88.

 

1. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli w terminie 5 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

 

1/  nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2/  imię i nazwisko kontrolujących,

3/  daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4/  określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5/  imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6/  przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działaniach kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokóle,

7/  datę i miejsce podpisania protokółu,

8/  podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokółu z podaniem przyczyny odmowy.

 

2. Protokół kontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

§ 89.

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej.

 

§ 90.

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi o których mowa w ust.1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 91.

 

Protokół pokontrolny sporządza się  w trzech egzemplarzach, które – w terminie trzech dni od daty podpisania protokółu – otrzymują przewodniczący rady, przewodniczący komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

5. Plan pracy i sprawozdanie komisji rewizyjnej

 

§ 92.

 

1. Komisja rewizyjna przedkłada radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 grudnia każdego roku.

2. Plan przedłożony radzie musi zawierać co najmniej:

 

1/  terminy odbywania posiedzeń,

2/  terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

 

3. Do wykonywania kontroli kompleksowych komisja rewizyjna może przystąpić po zatwierdzeniu przez radę planu pracy.

 

§ 93.

 

1. Komisja rewizyjna składa radzie – w terminie do końca lutego każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

 

1/  liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli,

2/  wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3/  wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną,

4/  wykaz analiz kontroli dokonywanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

5/  ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

 

6. Posiedzenia komisji rewizyjnej

 

§ 94.

 

1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwołanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia nie objęte zatwierdzonym planem mogą być zwołane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji rewizyjnej a także na pisemny umotywowany wniosek:

 

1/  przewodniczącego rady,

2/  nie mniej niż 5 radnych,

3/  nie mniej niż 3 członków komisji rewizyjnej.

 

3. Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

§ 95.

 

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

 

§ 96.

 

Obsługę biurową komisji rewizyjnej zapewnia wójt.

§ 97.

 

1. Komisja rewizyjna może na zlecenie rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady w zakresie właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez komisję rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący rady zapewnia koordynacje, współdziałanie poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

§ 98.

 

Przepisy rozdziału IX obowiązują wszystkie komisje powołane przez radę.

 

Rozdział VI

Zasady Działania klubów radnych

 

§ 99.

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych

§ 100.

 

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

 

1/  nazwę klubu,

2/  listę członków,

3/  imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

 

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego rady.

 

§ 101.

 

1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.

2. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 102.

 

1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3. Kluby ulegają rozwiązaniu uchwałą rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 5.

 

§ 103.

 

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 104.

 

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów przewodniczącemu rady.

4. Postanowienia ust.3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 105.

 

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

 

§ 106.

 

Na wniosek przewodniczącego klubów wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Rozdział VII

Tryb pracy Wójta

 

§ 107.

 

Wójt wykonuje:

 

1/  uchwały rady,

2/  przypisane zadania i kompetencje,

3/  zadania powierzone na mocy innych przepisów obowiązującego prawa,

4/  inne zadanie określone ustawami i niniejszym statutem.

 

§ 108.

 

Wójt uczestniczy w sesjach rady.

 

§ 109.

 

Komisje rady mogą żądać przybycia wójta na ich posiedzenie.

 

§ 110.

 

Zastępca wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 107 - § 109 w przypadku uzyskania upoważnienia od wójta.

 

Rozdział VIII

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli
z dokumentów rady, komisji i wójta

 

§ 111.

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

 

§ 112.

 

Protokoły z posiedzeń rady i komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu.

 

§ 113.

 

1. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępniane są w komórce Urzędu Gminy zajmującej się obsługą rady w dniach i godzinach pracy urzędu.

2. Dokumenty z zakresu działania wójta oraz urzędu udostępniane są na właściwych rzeczowo stanowiskach pracy.

 

§ 114.

 

Realizacja uprawnień określonych w § 112 i w § 113 może się odbywać wyłącznie
w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

 

§ 115.

 

Uprawnienia określone w § 112 i w § 113 nie znajdują zastosowania:

 

1/  w przypadku wyłączenia jawności – na podstawie ustaw,

2/  gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3/  w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art.73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Lipka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Lipka
Data wprowadzenia:2006-05-17 11:42:52
Opublikował:Mariusz Lipka
Data publikacji:2006-05-17 11:46:53
Ostatnia zmiana:2006-05-17 12:01:54
Ilość wyświetleń:2034

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij