Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

 

Praca Rady Gminy

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.  Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Na sesjach Rada obraduje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Sesje zwyczajne odbywają się przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy.
Sesje Rady Gminy odbywają się w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Brąszewicach.

W sesjach rady mogą uczestniczyć mieszkańcy.

 

   Do wewnętrznych organów rady należą:

 

 Przewodniczący

 Wiceprzewodniczący

 Komisje stałe

 Komisje doraźne powołane do określonych zadań,

  

Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 

 czynności proceduralne,

 deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

 oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

 apele - zawierające formalne niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

 opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

 

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Brąszewice tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział  pkt.  Statutu Gminy Brąszewice.

 

  Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią  inaczej.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 

uchwalanie statutu gminy,

ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

uchwalanie programów gospodarczych,

ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym,

podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Metadane

Źródło informacji:Sylwester Domagała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2010-12-02 12:21:26
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2010-12-02 13:58:06
Ostatnia zmiana:2010-12-02 14:16:28
Ilość wyświetleń:3633

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij