Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brąszewice
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

 

- Szkoły Podstawowej w Godyniach
- Szkoły Podstawowej w Żurawiu


I. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436), tj.:

1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, który:
a) ukończył wyższe studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce lub ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne  lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole,
b) ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie  z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
e) spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w  art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.  oraz nie toczy się  przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.)

2. Zgodnie z art. 36 ust.  2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) stanowisko dyrektora, szkoły może być powierzone osobie niebędącej nauczycielem, która:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie,
2)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
5) spełnia wymagania określone w pkt 1, ppkt 1)  litera b, e, g, i.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku  nauczyciela, albo
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w pkt 3,
5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo  świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
10) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


III. Sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

IV. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż 30 przed upływem terminu do składania ofert.

V. Oferty należy składać, w Urzędzie Gminy w Brąszewicach w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora …………" (należy wymienić placówkę, której oferta dotyczy) w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do 9 lipca 2012 r. do godz. 15:30 na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Brąszewicach

VI. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Brąszewice.

VII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VIII. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

WÓJT GMINY
Karol Misiak


Brąszewice, dnia 25 czerwca 2012 r.


Metadane

Źródło informacji:Renata Plucińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2012-06-25 09:03:41
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2012-06-25 09:05:31
Ostatnia zmiana:2012-06-25 09:05:45
Ilość wyświetleń:1622

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij