Zamknij okno Drukuj dokument


Ogłoszenie nr 500007915-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.
Gmina Brąszewice: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630959-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brąszewice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093441800000, ul. ul. Starowiejska  1, 98277   Brąszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 211 778, e-mail ug_braszewice@wp.pl, faks 438 211 873.
Adres strony internetowej (url): www.braszewice.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IT.271.8.PN.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brąszewice i jej jednostek organizacyjnych do obiektów zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 2. Gmina Brąszewice oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów zawarte zostały w zał. nr 6 do SIWZ. 4. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą Kompleksowej Umowy dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 1) Oświetlenie uliczne planowana ilość około 229890,00 kWh (w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 114 945,00 kWh. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 114 945,00 kWh) 2) Pozostałe obiekty planowana ilość około 720166,00 kWh (w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 360083,00 kWh. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. – 360083,00 kWh). Powyższa wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia , co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A. 6. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony, a okres ich wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. 7. Zamawiający informuje, że wypowiedział obowiązujące umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych (data wpływu do PGE Dystrybucja – 27.11.2017 r) 8. Zamawiający upoważni wykonawcę do uzyskania z OSD poświadczenia i możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych dla każdego ppe. 9. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych: - w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1005 ze zm.), - Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 10. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 11. Wykonawca musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego. 12. Realizacja wyżej wymienionych zadań oparta będzie na warunkach określonych w SIWZ oraz podpisanych umowach. Z każdą z wyżej wymienionych jednostek Wykonawca rozliczał się będzie oddzielnie za wykonanie świadczenia będącego przedmiotem umowy. Informacja na temat obecnie obowiązujących Umów oraz okresów ich wypowiedzenia zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-3
Dodatkowe kody CPV: 09310000-5, 65300000-6, 09300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 441000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PGE Obrót Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: lubzel.obrotlub@gkpge.pl
Adres pocztowy: ul. Tomasza Zana 32A
Kod pocztowy: 20-601
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 537110.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 537110.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 537110.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy
Karol Misiak

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-01-10 17:32:35
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-01-10 17:36:28
Ostatnia zmiana:2018-01-10 17:36:43
Ilość wyświetleń:92