Zamknij okno Drukuj dokument


WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Liczba etatów – 1.
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie (40 godz. tygodniowo),
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brąszewicach.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe magisterskie;
5) dwa lata stażu pracy;
6) biegła znajomość obsługi komputera;
7) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone studia z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, budownictwa, urbanistyki;
2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
3) gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
4) samodzielność i umiejętność organizowania pracy;
5) umiejętność analizowania i interpretowania dokumentacji projektowej;
6) umiejętność interpretowania przepisów prawnych;
7) znajomość terenu gminy i jej specyfiki;
8) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;
9) doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, architektury, urbanistyki.

3. Zakres zadań:
1) uczestnictwo w pracach nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
3) przygotowywanie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny;
5) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów;
6) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
7) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
9) przygotowanie projektów zadań do realizacji oraz planów finansowania inwestycji:
10) wydawanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
11) uczestnictwo w odbiorze przyłączy wodociągowych oraz prowadzenie ewidencji wykonanych przyłączy;
12) prowadzenie spraw związanych z remontami budynków będących własnością Gminy;
13) przygotowywanie procesów inwestycyjnych zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa budowlanego i przepisów zagospodarowania przestrzennego;
14) prowadzenie zamierzonych do realizacji przez Gminę zadań inwestycyjnych;
15) pełnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań inwestycyjnych w tym przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań z przebiegu prowadzonych inwestycji:
16) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem operatów wodno-prawnych i uzyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych;
17) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie;
18) prowadzenie książek obiektów.
19) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci:

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wzorem zamieszczonym w „Ogłoszeniu o naborze”);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami.);
7) oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych;
9) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach,
ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie – pokój nr 2, z dopiskiem: „Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji”.
W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Brąszewicach.
Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.braszewice.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

7. Opis procedury rekrutacyjnej:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Brąszewice dwuetapowo:
I etap:
– zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,
– ustalenie czy kandydaci spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
– ustalenie listy kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
 dopuszczonych do drugiego etapu naboru.
II etap:
– przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Brąszewice, dnia 30.05.2018 r.


 

Załączniki

kwestionariusz (97kB)    
oświadczenie (203.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-05-30 15:10:13
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-05-30 15:12:55
Ostatnia zmiana:2018-05-30 15:13:04
Ilość wyświetleń:454