Brąszewice, dnia 10 listopada 2021 r.

OSSiO.0002.XXX.1.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brąszewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 06 października 2021 r.

OSSiO.0002.XXIX.1.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Sieradzkim do „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1705E w miejscowości Zwierzyniec”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy  Brąszewice na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brąszewice na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice”
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 06 września 2021 r.

OSSiO.0002.XXVIII.1.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną XXVIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 07 września 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.  Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
4.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5.  Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/154/2021 z dnia 22 lipca 2021 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brąszewice.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brąszewice.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały XXVII/155/2021 z dnia 22 lipca 2021 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brąszewice na lata 2021-2022.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brąszewice na lata 2021-2022.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2021-2034.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Brąszewice.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brąszewice.
14.  Sprawy różne.
15.  Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 

Brąszewice, dnia 5 maja 2021 r.

OSSiO.0002.XXV.1.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, obrady odbędą się bez udziału gości. 


Brąszewice, dnia 17 marca 2021 r.

OSSiO.0002.XXIV.1.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w WPF na lata 2021-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brąszewice na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brąszewice
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2018 Rady Gminy Brąszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brąszewice na 2021 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice w roku 2020.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice w roku 2020.
17. Sprawozdanie za  2020 rok z udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie Budowy przyłączy kanalizacyjnych  do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice.
18. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
19. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. wraz z potrzebami związanymi na realizację tych zadań.
20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.
21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Brąszewice za 2020 rok.
22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach za 2020 rok.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, obrady odbędą się bez udziału gości. 


Brąszewice, dnia 16 luty 2021 r.

OSSiO.0002.XXIII.1.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 23 luty 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brąszewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, obrady odbędą się bez udziału gości. 


 

Brąszewice, dnia 18 stycznia 2021 r.

OSSiO.0002.XXII.1.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1.  Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Gminy.
4.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5.  Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/116/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brąszewice.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
12.  Sprawy różne.
13.  Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, obrady odbędą się bez udziału gości.


Brąszewice, dnia 23 grudnia 2020 r.

OSSiO.0002.XXI.1.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/100/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategia Rozwoju Gminy Brąszewice na lata 2021-2027”
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, obrady odbędą się bez udziału gości.


Brąszewice, dnia 10 grudnia 2020 r.

OSSiO.0002.XX.2.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brąszewicach (w nowym budynku, ul. Sieradzka 98).
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2021 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR VIII/47/2019 Rady Gminy Brąszewice z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brąszewice
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał 

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, obrady odbędą się bez udziału gości.


 Brąszewice, dnia 23 września 2020 r.

OSSiO.0002.XIX.2.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku (środa) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Brąszewice na rok szkolny 2020/2021, dla wyliczenia wielkości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/102/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brąszewice na lata 2020-2023.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 23 czerwca 2020 r.

OSSiO.0002.XVIII.2.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy Brąszewice za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr XVI/81/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2020 – 2030.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brąszewice na lata 2020-2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brąszewice na lata 2020-2022.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 17 kwietnia 2020 r.

OSSiO.0002.XVII.1.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 roku (piątek) o godz. 10:00  - w trybie korespondencyjnym.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2020 Rady Gminy Brąszewice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVI/90/2020 Rady Gminy Brąszewice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brąszewice na lata 2020-2024.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 19 marca 2020 r.

OSSiO.0002.XVI.1.2020
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 26 marca 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr IX/57/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2020 – 2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brąszewice na rok 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brąszewice nr XIV/73/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brąszewice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brąszewice na 2020 rok.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 20 stycznia 2020 r.

OSSiO.0002.XV.1.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Brąszewice
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 20 grudnia 2019 r.

OSSiO.0002.XIV.1.2019
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/69/0219 Rady Gminy Brąszewice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych w Gminie Brąszewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Brąszewice na rok szkolny 2019/2020.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 25 listopada 2019 r.

OSSiO.0002.XIII.1.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2020 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 18 listopada 2019 r.

OSSiO.0002.XII.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych w Gminie Brąszewice.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 3 października 2019 r.

OSSiO.0002.XI.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 10 października 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr X/60/2019 Rady Gminy Brąszewice w sprawie podziału Gminy Brąszewice na obwody głosowania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 22 sierpnia 2019 r.

OSSiO.0002.X.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję X Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brąszewice na obwody głosowania.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 23 lipca 2019 r.

OSSiO.0002.IX.1.2019
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną IX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/52/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/53/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi
8. Podęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 14 czerwca 2019 r.

OSSiO.0002.VIII.2.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy Brąszewice za 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brąszewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Brąszewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brąszewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 31 maja 2019 r.

OSSiO.0002.VII.1.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną VII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2019 Rady Gminy Brąszewice z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

OSSiO.0002.VI.1.2019

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach poprzez zmianę jej siedziby i zmiany aktu założycielskiego tej szkoły.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brąszewice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brąszewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019-2030.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 20 marca 2019 r.

OSSiO.0002.V.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję V Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brąszewice.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Brąszewice za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice w roku 2018.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice na rok 2019.
14. Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie budowy studni wierconych i przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice za rok 2018.
15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brąszewice na rok 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brąszewice na 2019 rok.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 20 grudnia 2018 r.

OSSiO.0002.IV.1.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Brąszewice na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 13 grudnia 2018 r.

OSSiO.0002.III.2.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję III Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 9:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/213/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brąszewice.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 6 grudnia 2018 r.

OSSiO.0002.III.1.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję III Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam SowizdrzałBrąszewice, dnia 26 listopada 2018 r.

OSSiO.0002.II.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję II Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.

6. Ustalenie zasad powołania Komisji Rady Gminy.
1) Ustalenie stałych Komisji Rady Gminy.
2) Ustalenie liczny Radnych wchodzących w skład poszczególnych Komisji Rady Gminy.
3) Ustalenie zasad głosowania.

7. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
1) Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
2) Przeprowadzenie głosowania na kandydatów.
3) Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej.
4) Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

8. Wybór składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
1) Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2) Przeprowadzenie głosowania na kandydatów.
3) Ustalenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
4) Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.

9. Wybór składu osobowego Komisji (komisja do ustalenia podczas obrad) Rady Gminy.
1) Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji (komisja do ustalenia podczas obrad)
2) Przeprowadzenie głosowania na kandydatów.
3) Ustalenie składu Komisji (komisja do ustalenia podczas obrad)  i jej ukonstytuowanie.
4) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji (komisja do ustalenia podczas obrad)  Rady Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XLVIII/215/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Brąszewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


KOMISARZ WYBORYCZY
w Sieradzu I

Brąszewice, dnia 15 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję I Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad I sesji Rady Gminy.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Przedstawienie porządku obrad I sesji Rady Gminy.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
    1) Zgłaszanie kandydatów;
    2) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
    3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego;
    4) Prezentacja kandydatów;
    5) Przeprowadzenie głosowania;
    6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brąszewice.

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia obrad od Radnego Seniora.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brąszewice.
    1) Zgłaszanie kandydatów;
    2) Powoływanie Komisji Skrutacyjnej;
    3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na I i II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brąszewice;
    4) Prezentacja kandydatów;
    5) Przeprowadzenie głosowania;
    6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brąszewice.

7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy Brąszewice.

9. Wnioski, informacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.

KOMISARZ WYBORYCZY
w Sieradzu I
Agata Sobieszek-Krzywicka