KLAUZULA INFORMACYJNA – Monitoring części ul. Parkowej i ul. Górnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brąszewice z siedzibą w Brąszewicach ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, tel.: 43 821 17 78,
e-mail: ug_braszewice@wp.pl,
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@braszewice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na monitorowanym terenie  oraz zabezpieczenia mienia.
4. Monitorowany teren to część ul. Górnej i Parkowej w Brąszewicach.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. e RODO, oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni. Rzeczywisty czas przechowywania nagrań może być krótszy, w zależności od możliwości technicznych.
8. Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Po zapełnieniu pamięci najstarsze nagrania są automatycznie nadpisywane.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Przebywanie na terenie obszaru monitorowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3.