WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

I. Rodzaj zadania
Wspieranie i upowszechniane kultury fizycznej poprzez:
• organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,
• szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
• organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 41 000 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
2. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
b) podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywna ocena oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Wójtowi Gminy Brąszewice przez Komisję Konkursową.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Brąszewice.
5. Od oceny Komisji i decyzji Wójta Gminy Brąszewice nie przewiduje się możliwości odwołania.
6. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Brąszewice, a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Wójta Gminy Brąszewice.
7. Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.
2. Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
3. Odbiorcami zadania powinni być mieszkańcy Gminy Brąszewice w szczególności dzieci i młodzież.
4. Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielenia wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego przyznana została dotacja.
5. Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

V. Termin i warunki składania ofert.
1. Kompletne oferty przygotowane według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) w związku z § 2 pkt 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Oferty w zamkniętych kopertach należy nadesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brąszewicach pokój nr 2, w terminie do dnia 5 marca 2020 roku do godz. 15.30, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - oferta na konkurs". Druk ofert dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Brąszewice.
2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
a) kopie statutu organizacji,
b) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń (wyciąg musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).
c) podpisaną klauzulę informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
3. Załączniki przekładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.
4. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i mają prawo zaciągać w jego imieniu zobowiązania finansowe (zawieranie umów) oraz składania oświadczeń woli.
5. Oferty złożone na drukach innych niż określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu, po terminie oraz zawierające błędy formalne, które nie zostaną uzupełnione w terminie pięciu dni roboczych do dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.
1. Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brąszewice, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów w terminie 14 dni po upływie terminu składania ofert.
2. Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:
a) Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
d) Ocenę planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (przy wsparciu zadania),
e) Ocenę wkładu rzeczowego, osobowego w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków,
f) Ocenę rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie).

Wójt Gminy
Karol Misiak