Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 25 września 2020r. wyznaczono koordynatora do spraw dostępności:
1. Panią Ilonę Jakubczak – Podinspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji
Tel. 43 821 17 78, ug_braszewice@wp.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez Urząd Gminy w Brąszewicach;
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Brąszewicach, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Brąszewicach, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;