INFORMACJA DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY BRĄSZEWICE ZA 2020 ROK I MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Brąszewice  przedstawia Radzie Gminy w Brąszewicach Raport o stanie Gminy Brąszewice za rok 2020.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta za  rok 2020.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Brąszewice za 2020 rok głos mogą zabrać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy  w Brąszewicach. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszeń. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Brąszewice odbędzie się 28 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  25 czerwca 2021r., do godziny 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Brąszewicach.

Wójt Gminy
Karol Misiak