Brąszewice, dnia  22.11.2021 r.

IT.271.1.6.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

W przetargu wpłynęła 1 oferta:
1. PGE Obrót  S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, NIP 813-02-68-082
Cena oferty – 518 215,13 zł

Wójt Gminy
Karol Misiak