STATUT SOŁECTW

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, a wszyscy jego mieszkańcy stanowią Wspólnotę Wiejską.
2. Sołectwo funkcjonuje w oparciu o niniejszy statut.
3. Granice sołectwa przebiegają zgodnie z załącznikiem do Statutu Sołectwa
4. Nowe sołectwo lub zmianę granic istniejącego sołectwa podejmuje Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
5. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz z dochodów tego źródła w zakresie określonym przez Radę Gminy.
6. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone, chyba, że zebranie wiejskie postanowi inaczej.
Sołectwo obejmuje miejscowość określone przez Rade Gminy.

Rozdział II
Organy sołectwa


§ 2.
1.Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
3) Rada Sołecka.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać doraźne komitety, których celem będzie realizacja określonych zadań w sołectwie.

Rozdział III
Zebranie Wiejskie


§ 3.
1. Zebranie Wiejskie to zgromadzenie stałych mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym w sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie może być zwołane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 stałych, uprawnionych mieszkańców sołectwa,
2) Rady Sołeckiej,
3) Wójta.
4. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy.
5. Przewodniczącym zebrania jest Sołtys. Wyjątek stanowi zebranie, o którym mowa w pkt 4.
§ 4.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zebranie Wiejskie na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej i Wójta powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dnia od daty złożenia wniosku.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli mieszkańcy zostali zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dzień wcześniej.
§ 5.
1. Rozstrzygnięcia zebrania podejmuje się w sposób jawny zwykłą większością głosów, chyba, że przepis stanowi inaczej.
2. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania, jeżeli jest to uzasadnione ważnymi interesami społeczeństwa.
§ 6.
1. Zebranie Wiejskie wybiera oraz odwołuje Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków.
2. Zebranie Wiejskie podejmuje najistotniejsze problemy sołectwa związane z życiem jego mieszkańców.
3. Z zebrania sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach i listę obecności. Kopię protokółu Sołtys doręcza Wójtowi w ciągu 5 dni.
§ 7.
1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Kadencja Sołtysa upływa jednocześnie z upływem kadencji Rady Gminy, jednak Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu  objęcia ich przez nowo wybranego Sołtysa.
3. Wyboru Sołtysa dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.
§ 8.
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego o odwołaniu Sołtysa jest ważna, jeżeli w zebraniu wzięło udział co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania i za odwołaniem głosowała bezwzględna większość obecnych tj. co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych  ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2.Zebranie w sprawie odwołania Sołtysa jest zwoływane przez Wójta Gminy.
§ 9.
Sołtys używa pieczęci podłużnej z napisem: u góry „Sołectwo nazwa Sołectwa” w środku „Sołtys” i u dołu „Gmina Brąszewice”.
§ 10.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 11.
Sołtys za czynności inkasa oraz inne otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych przez Radę Gminy.
§ 12.
1. Sołtys jest animatorem życia mieszkańców sołectwa oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy na zasadach określonych w statucie gminy.
3. Sołtys bierze udział w okresowych naradach organizowanych przez Wójta.
§ 13.
Przed posesją ,w której mieszka Sołtys powinna być umieszczona tablica z napisem „Sołtys”.
§  14.
1. Do obowiązków Sołtysa, jako przedstawiciela wspólnoty wiejskiej należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim, z wyjątkiem zebrań zwoływanych przez Wójta,
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,
3) zgłaszanie Wójtowi o zaistniałych klęskach żywiołowych, epidemiach chorób ludzi i zwierząt oraz innych przypadkach, które mają istotne znaczenie w życiu sołectwa i gminy,
4) organizowanie pierwszej pomocy w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej lub wypadku losowego,
5) przekazywanie w terminie do 30 września każdego roku uchwalonych wniosków w celu rozpatrzenia ich przy konstruowaniu projektu budżetu,
6) informowanie ogółu mieszkańców o sprawach dotyczących sołectwa,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.
§ 15.
1. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osób łącznie z Sołtysem, który jest jej przewodniczącym.
2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa, jest ona organem doradczym i opiniodawczym.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb.
4. Z posiedzenia sporządza się protokół w 2 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Wójtowi w ciągu 5 dni od daty posiedzenia.
5. Kadencja Rady Sołeckiej upływa jednocześnie z kadencją Sołtysa.
6. Jeżeli w czasie trwania kadencji któryś z jej członków zrezygnuje, przeprowadza się wybory uzupełniające.

Rozdział IV
Ogólne zasady wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 16.
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim.
2. Zebraniu przewodniczy Wójt lub osoba wyznaczona przez Wójta.

Rozdział V
Zebranie wyborcze


§ 17.
1. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec, który stale zamieszkuje na terenie sołectwa i posiada czynne prawo wyborcze.
2. Kandydować do organów sołectwa może każdy, kto posiada czynne prawo wyborcze.
3. Udział w zebraniu potwierdza się podpisem na liście obecności uczestników uprawnionych do głosowania.
4. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
5. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum wybory w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę wyborców obecnych na zebraniu, lecz nie mniej niż 8 wyborców.

Rozdział VI
Przebieg głosowania


§ 18.
1. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie trzech osób wybranych w głosowaniu jawnym.
2. Członkowie komisji nie mogą kandydować do organów sołectwa.
3. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Głosowanie przeprowadza się osobno na Sołtysa i osobno do Rady Sołeckiej. Najpierw dokonuje się wyboru sołtysa.
5. Nazwiska kandydatów przyjmuje przewodniczący zebrania. Przed umieszczeniem zgłoszonego nazwiska na karcie do głosowania, kandydat musi osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie.
6. Wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
7. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przygotowanie kart do głosowania,
2) zapoznanie wyborców z zasadami głosowania,
3) rozdanie kart do głosowania,
4) przeprowadzenie głosowania,
5) obliczenie głosów i sporządzenie protokołu,
6) ogłoszenie wyników głosowania.
8. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który otrzyma najwięcej głosów.
9. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów.
10. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe.
11. Na karcie do głosowania umieszcza się pieczątkę Rady Gminy, liczbę porządkową oraz nazwiska i imiona kandydatów ułożone w porządku alfabetycznym.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


§ 19.
1. Jeżeli zebranie dokonuje wyboru tylko Rady Sołeckiej lub uzupełnia jej skład, przewodniczącym zebrania może być Sołtys, o ile Wójt nie postanowi inaczej.
2. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą także uzupełniania składu Rady Sołeckiej w czasie trwania kadencji.
3. W przypadku powtarzającego się naruszenia prawa przez sołtysa Wójt może zawiesić działanie tego organu i wyznaczyć osobę, która będzie pełnić jego funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

§ 20.
Zakres działania sołectwa nie mieszczący się w ramach niniejszego statutu będzie określany przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady
Jerzy Ławniczak