PODATEK ROLNY

Jednostka obsługująca: Referat Finansów i Budżetu
pokój nr 19, tel. (43) 8211778
inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

OSOBY FIZYCZNE

Są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Terminy płatności podatku rolnego:

I rata: 15 marca roku podatkowego
II rata: 15 maja roku podatkowego
III rata: 15 września roku podatkowego
IV rata: 15 listopada roku podatkowego

Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Brąszewice (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

Nr konta: RBS Lututów o/Brąszewice 84 9256 0004 1300 3766 2000 0220

UWAGA.
Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Brąszewice. (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia grunów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zmian.

Terminy płatności:

obliczony w deklaracji podatek, płatny jest w terminach do dnia:
15 marca roku podatkowego
15 maja roku podatkowego
15 września roku podatkowego
15 listopada roku podatkowego

na rachunek Urzędu Gminy Brąszewice

Nr konta: RBS Lututów o/Brąszewice 84 9256 0004 1300 3766 2000 0220

UWAGA.
Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Ulgi:

- z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100ha - Przez okres 5 lat – zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
Podstawa prawna art. 12 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 333)

- ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska . Ulga wynosi max 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat- aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna – art. 13 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 333)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 333)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Monitor Polski, poz. 982)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1105) obowiązuje od 01.07.2019 r.