PODATEK LEŚNY

Jednostka obsługująca: Referat Finansów i Budżetu
pokój nr 19, tel. (43) 8211778
inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

OSOBY FIZYCZNE

Są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące zwolnienia.

Terminy płatności podatku leśnego:

I rata: 15 marca roku podatkowego
II rata: 15 maja roku podatkowego
III rata: 15 września roku podatkowego
IV rata: 15 listopada roku podatkowego

Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Brąszewice (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

Nr konta: RBS Lututów o/Brąszewice 84 9256 0004 1300 3766 2000 0220

UWAGA.
Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Brąszewice. odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zmian.

Terminy płatności:

- obliczony w deklaracji podatek, płatny jest w terminach
I rata: 15 marca roku podatkowego
II rata: 15 maja roku podatkowego
III rata: 15 września roku podatkowego
IV rata: 15 listopada roku podatkowego
na rachunek Urzędu Gminy Brąszewice

Nr konta: RBS Lututów o/Brąszewice 84 9256 0004 1300 3766 2000 0220

UWAGA.
Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zwolnienia:

- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
- użytki ekologiczne
Podstawa prawna – art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 983)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U z 2019 r., poz. 1126) obowiązuje od 1 lipca 2019 r.