PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Jednostka obsługująca: Referat Finansów i Budżetu
pokój nr 19, tel. (43) 8211778
inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00


OSOBY FIZYCZNE


Są obowiązane złożyć informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące zwolnienia.

Terminy płatności podatku od nieruchomości:
I rata: 15 marca roku podatkowego
II rata: 15 maja roku podatkowego
III rata: 15 września roku podatkowego
IV rata: 15 listopada roku podatkowego

Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Brąszewice (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

Nr konta: RBS Lututów o/Brąszewice 84 9256 0004 1300 3766 2000 0220

UWAGA.
Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Brąszewice. (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zdarzenia.

Terminy płatności:
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać – bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek Urzędu Gminy Brąszewice

Nr konta: RBS Lututów o/Brąszewice 84 9256 0004 1300 3766 2000 0220

Zwolnienia:
Zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienione są w §1 Uchwały nr XLIV/167/2013 Rady Gminy Brąszewice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportowych (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 425)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z poźn. zm.).

Uchwała Nr XII/65/2019 Rady Gminy Brąszewice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 6707).

Uchwała nr XLIV/167/2013 Rady Gminy Brąszewice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportowych (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 425).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz 1104) obowiązuje od 1 lipca 2019 r.