PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Jednostka obsługująca: Referat Finansów i Budżetu
pokój nr 19, tel. (43) 8211778
inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych – art. 8 i 9 ust.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Niezbędne dokumenty:

Deklaracja (DT-1) i załączniki o posiadanych środkach transportowych (DT-1/A)
Umowa Kupna - Sprzedaży / faktura zakupu - sprzedaży

Formularze
Wzór deklaracji określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)

Dodatkowe informacje:

Deklaracja na podatek od środków transportowych stanowi podstawę dokonania przypisu tego podatku.

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych zobowiązane są złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych za dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, a także odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Terminy płatności:

Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1170)

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania!

Nr konta: RBS Lututów o/Brąszewice 84 9256 0004 1300 3766 2000 0220


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1170)

Uchwała Nr XI/66/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2019 r., poz. 6708)

Uchwała Nr XLIV/167/2013 Rady Gminy Brąszewice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportowych (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r., poz. 425)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018, poz. 2436)