ZARZĄDZENIE Nr 22

WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE

z dnia 02 grudnia 2008r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia i ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy

 

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

– zarządzam, co następuje:

 

 

        

        

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości komunalne, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

        

        

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Brąszewicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

 

§ 3. Ustala się opłatę roczną z tytułu dzierżawy nieruchomości w wysokości stanowiącej równowartość ceny 3 q żyta, obliczonej na podstawie ogłaszanej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku kalendarzowego.

 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY

Władysław Iszczek