Praca Rady Gminy

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.  Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Na sesjach Rada obraduje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Sesje zwyczajne odbywają się przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy.
Sesje Rady Gminy odbywają się w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Brąszewicach.

W sesjach rady mogą uczestniczyć mieszkańcy.

 

  obrazek Do wewnętrznych organów rady należą:

 

obrazek Przewodniczący

obrazek Wiceprzewodniczący

obrazek Komisje stałe

obrazek Komisje doraźne powołane do określonych zadań,

  

Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 

obrazek czynności proceduralne,

obrazek deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

obrazek oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

obrazek apele - zawierające formalne niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

obrazek opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

 

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Brąszewice tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział  pkt.  Statutu Gminy Brąszewice.

 

obrazek  Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią  inaczej.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 

obrazek

uchwalanie statutu gminy,

obrazek

ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

obrazek

powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

obrazek

uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

obrazek

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

obrazek

uchwalanie programów gospodarczych,

obrazek

ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

obrazek

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

obrazek

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

obrazek

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

obrazek

emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

obrazek

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

obrazek

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

obrazek

tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

obrazek

określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

obrazek

tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

obrazek

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

obrazek

określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

obrazek

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym,

obrazek

podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

obrazek

podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

obrazek

podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

obrazek

nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

obrazek

podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

obrazek

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.