Brąszewice, dn. 24.09.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Brąszewice
Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brąszewice.

Nr działki
Oznaczenie nr KW

Pow. działki

Położenie nieruchomości
/obręb ewidencyjny/

Cena wywoławcza
/w zł/

Wadium
/w zł/

Wysokość minimalnego postąpienia w zł

609
brak KW

0,1100 ha

Bukowiec

11600,00

1160,00

116,00

662
KW 49349

0,5200 ha

Bukowiec

7500,00

750,00

75,00


Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Brąszewice (pok. nr 5).

1. Termin poprzedniego przetargu – 14.06.2013 r.

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 609 - położona jest w centralnej, zabudowanej części wsi Bukowiec, przy skrzyżowaniu dróg. Kształt działki regularny, w postaci trapezu prostokątnego. Nieruchomość stanowią użytki rolne zabudowane bardzo starym budynkiem mieszkalnym oraz budowlami towarzyszącymi. Teren działki uzbrojony w przyłącze elektryczne, z „odciętym” dopływem prądu. Wzdłuż drogi usytuowana jest wiejska sieć wodociągowa oraz energetyczna. Budynek wolnostojący dwuizbowy, bez podpiwniczenia i fundamentów, w złym stanie technicznym.
Działka nr 662 – położona jest w odległości 0,5 km od centralnej, zabudowanej części wsi Bukowiec oraz w odległości 300 m od drogi asfaltowej, w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo. Kształt granic działki regularny. Działka częściowo zadrzewiona i zakrzaczona, częściowo użytkowana rolniczo. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia służące produkcji rolnej, jak i infrastruktury technicznej.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowych działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brąszewice działka nr 609 położona jest w terenach zabudowy istniejącej. Natomiast działka nr 662 położona jest w terenach łąk i pastwisk.

4. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 23 października 2013r. wniosą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, stanowiące 10% ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy w Brąszewicach:
RBS Lututów, O/ Brąszewice, nr: 18 9256 0004 1300 3766 2000 0050
• wadium winno być wniesione w pieniądzu, a dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
• wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
• pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w każdej sytuacji wymienionej w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108),
• wadium wniesione w innej formie rozliczone jest wg zasad z § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cena zakupu nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

7. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu bądź żaden z uczestników nie zaoferuje minimalnego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie do publicznej wiadomości /w sposób określony w pkt. 11/ informację o odwołaniu przetargu.

11. Nieruchomość można oglądać zawsze, a z przedstawicielem właściciela po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia wpłaty wadium.

12. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu www.braszewice.bip.net.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Bukowiec.

13. Szczegółowych informacji w zakresie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 5, w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 821 17 78.

WÓJT GMINY
Karol Misiak