Brąszewice, dn. 29.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Brąszewice
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brąszewice:

Nr działki
Oznaczenie nr KW

Pow. działki

Położenie nieruchomości
/obręb ewidencyjny/

Cena wywoławcza
/w zł/

Wadium
/w zł/

Wysokość minimalnego postąpienia w zł

337
KW 33505

0,2600 ha

Przedłęcze
/Godynice/

9 000,00

900,00

90,00

Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2014r. o godz. 12:30 w budynku Urzędu Gminy Brąszewice (pok. nr 5).

1. Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona we wschodniej części wsi Przedłęcze, na skraju terenów zalesionych. Teren działki jest zadrzewiony i zakrzewiony. Grunt jest pofałdowany, a w południowej i środkowej części nieruchomości znajdują się doły punktowe o średniej głębokości ok. 1 m. Położenie nieruchomości korzystne, w otoczeniu terenu zurbanizowanego i łatwym dostępem do mediów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla przedmiotowej działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brąszewice działka nr 337 położona jest w terenach zabudowy istniejącej.

3.  Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 29 maja 2014r. wniosą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, stanowiące 10% ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy w Brąszewicach:
RBS Lututów, O/ Brąszewice, nr: 18 9256 0004 1300 3766 2000 0050
•  wadium winno być wniesione w pieniądzu, a dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
• jako tytuł wpłaty należy wpisać jakiej działki dotyczy wadium i termin przetargu,
• wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
•  pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w każdej sytuacji wymienionej w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108),
•  wadium wniesione w innej formie rozliczone jest wg zasad z § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Cena zakupu nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu bądź żaden z uczestników nie zaoferuje minimalnego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie do publicznej wiadomości /w sposób określony w pkt. 11/ informację o odwołaniu przetargu.

10. Nieruchomość można oglądać zawsze, a z przedstawicielem właściciela po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia wpłaty wadium.

11. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu www.braszewice.bip.net.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Brąszewice.

12. Szczegółowych informacji w zakresie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 5, w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu 043 821 17 78.

WÓJT GMINY
Karol Misiak