Wójt Gminy Brąszewice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na rozbiórkę i zakup materiałów z rozbiórki budynku

Budynek drewniany położony jest w miejscowości Zwierzyniec  na działce nr 63/1. Budynek o wymiarach 15,92 m  x  10,05 m  na fundamentach pasmowych betonowych szerokości 20 cm, dach konstrukcji drewnianej kryty eternitem, dwuspadowy z naczółkami.  Obiekt nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej. Eternit powinien zostać zdemontowany przez firmę z uprawnieniami w zakresie usuwania azbestu  i zeskładowany w miejscu wyznaczonym przez Urząd Gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2014  r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy Brąszewice, ul. Starowiejska 1 (pokój nr 7 A).  Cena wywoławcza budynku do rozbiórki wynosi 1000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 26 maja 2014 r. wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Brąszewice nr RBS Lututów, O/ Brąszewice, nr: 18 9256 0004 1300 3766 2000 0050  z tytułem wpłaty: "wadium na zakup budynku do rozbiórki".
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazane konto.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny rozbiórki budynku. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Cena osiągnięta w przetargu powinna być wpłacona w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.

Termin rozbiórki budynku ustala się do dnia 10 czerwca 2014 r.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (w wysokości 10 zł) powyżej ceny wywoławczej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca budynku do rozbiórki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ciągu 3 dni od dnia przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje dotyczące organizowanego przetargu oraz budynku można uzyskać w pok. nr 7A Urzędu Gminy Brąszewice  lub pod nr tel. 438211778

Brąszewice, dn. 21.05.2014 r.

z Up. Wójta
Renata Plucińska