Skład Rady Gminy

 

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

 

W obecnej kadencji 2010-2014 Rada Gminy działa w następującym składzie:

 

 

Przewodniczący: 

Jerzy Strumiński

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73 

 

 

 

 

 

  

obrazek  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący organizuje pracę Rady, a w szczególności:

 

obrazek zwołuje sesje Rady,

obrazek  przewodniczy obradom,

obrazek  czuwa nad porządkiem,

obrazek zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

obrazek podpisuje uchwały rady,

obrazek czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania mandatu przez radnych,

 

Przewodniczący Rady, oprócz uprawnień przewidzianych w § 14 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może upoważnić w drodze uchwały inną osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

Do obowiązków I wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla przewodniczącego rady w razie wakatu na stanowisko przewodniczącego rady.

 

Pod nieobecność przewodniczącego rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

 

W razie jednoczesnego wakatu na stanowisko przewodniczącego rady oraz I wiceprzewodniczącego rady, do II wiceprzewodniczącego § 17 stosuje się odpowiednio.

 

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynuje z ramienia rady pracę komisji rady.

Podział zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący RadyWiceprzewodniczący I: 

Jan Stawirej

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73

 

 

 

 

 

 

  

Wiceprzewodniczący II: 

Małgorzata Sowijak

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73


 

 

 

 

 

 

Radni:

Jaros Marianna Wanda
Brąś Paweł
Ławniczak Jerzy Józef
Ciomek Sławomir Zdzisław

Sowizdrzał Adam Józef

Sowizdrzał Antoni Ignacy
Wolak Zbigniew Jan
Kuświk Andrzej Stanisław
Dobruchowska Grażyna
Przezak Józef
Tomczyk Henryk Marian
Plichta Jarosław Paweł


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrazek  Obowiązki radnych:

obrazek Radni mają obowiązek uczestniczenia w sesjach Rady i posiedzeniach komisji.
obrazek Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
obrazek Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne ustne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.
obrazek Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż  raz w roku.
obrazek Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 
 obrazek  Obsługę Rady prowadzi:

 obrazek

  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

  Małgorzata Domagała


adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73
e-mail: ug_braszewice@wp.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 800 do 1600