Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego z topoli

Gmina Brąszewice na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Wójta Gminy Brąszewice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego z topoli w ilości 16,16 m3.

1. Drewno zostało pozyskane z działki gminnej nr  971 obręb Brąszewice, na podstawie zezwolenia Starosty Powiatu Sieradzkiego nr RS.6131.15.2015

2. Cena wywoławcza za drewno -200,00 zł netto za m3.

3. Wysokość  minimalnego postąpienia do ceny wywoławczej za 1 m3 wynosi 2,00 zł

4. Przedmiot przetargu można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Brąszewicach.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200,00 zł w terminie do 30 czerwca 2015 r. przelewem na rachunek bankowy nr: 18 9256 0004 1300 3766 2000 0050  z tytułem wpłaty: "Wadium na zakup drewna z topoli ". Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy.

8. Wygrywający uczestnik przetargu zobowiązany będzie do zawarcia umowy i zakupu całej partii drewna.

9. Wartość sprzedanego drewna (cena osiągnięta w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej ceny jednostkowej i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.

10. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.

12. Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.

13. Zwrot wadium dla osób, które nie wygrały przetargu, nastąpi niezwłocznie po przetargu.

14. Cena osiągnięta w przetargu powinna być wpłacona w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

15. Osobą upoważnioną do kontaktu dotyczących przetargu jest Mariusz Pędziwiatr, tel. 43 821 17 78
 
Brąszewice, dn. 23.06.2015 r.

Wójt Gminy
Karol Misiak