Brąszewice, dn. 09.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brąszewice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż hydroforu fi 1800

1. Parametry hydroforu
a) hydrofor używany  fi 1800 o pojemność całkowitej 6000 l .
b) hydrofor wykonany ze stali. Urządzenie znajduje się na SUW Godynice. Demontaż urządzenia wykonuje kupujący na własny koszt.
c) istnieje możliwość obejrzenia urządzenia w miejscu zamontowania po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
2. Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz udzielania informacji jest Pani Agnieszka Drzazga  tel. 43 821 17 78
3. Oferty na przetarg należy składać do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00
4. Miejsce składania ofert – Urząd Gminy w Brąszewicach , ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice.
5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

OFERTA NA
ZAKUP HYDROFORU
„NIE OTWIERAĆ”


6. Cena minimalna hydroforu wynosi 1100,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Do kwoty należy doliczyć należny podatek VAT.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny do chwili rozpoczęcia przetargu.
8. Przetarg wygra oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą przetarg.
9. Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności.

Wójt Gminy
Karol Misiak