OGŁOSZENIE
o zamówieniu na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Zadębieniec, gm. Brąszewice

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1578 z późn. zm.).

1. Zamawiający
Gmina Brąszewice, 98-277 Brąszewice, ul. Starowiejska 1
NIP 827-21-42-184
REGON 730934418

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej z rur PCV O 110 o długości 768 mb łącznie, (w tym 20 mb przejścia siecią wodociągową pod drogą powiatową rurą PEHD)), na terenie działek nr ewid. gruntów 349, 306/2, 305, 348, 327, 381, położonych w obrębie geodezyjnym Zadębieniec, gm. Brąszewice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa:
1. Propozycję cenową (wg załączonego wzoru).
2. Zaparafowany wzór umowy.

4. Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%

5. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji cenowej należy wliczyć:
a) wartość robót netto w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
c) wartość zamówienia brutto (cena wraz z podatkiem VAT),
Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Termin złożenia propozycji cenowej - do dnia 23.07. 2018 r.,
Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem poczty lub kurierem.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 15 października 2018 roku

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Elżbieta Salamon i Iwona Gołdyn, tel.: 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73, e-mail: ug_braszewice@wp.pl

9.Warunki płatności – 30 dni od dnia otrzymania faktury.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Załączniki:
1. Wzór propozycji cenowej
2. 2. Projekt budowlany
3. Przedmiar robót
4. Wzór umowy
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
6. Oświadczenie RODO
7. Klauzura ochrony danych osobowych