Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (bez podatku VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błota wraz z przebudową zjazdu

Roboty budowlane

224 245,88 zł

Styczeń 2019

2

Przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmiana sposobu użytkowania na budynek Urzędu Gminy w Brąszewicach

Roboty budowlane

1 400 000,00 zł

Marzec 2019

3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice

Usługi

600 000,00 zł

Maj 2019

4

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021

Dostawa

500 000,00 zł

 Grudzień 2019

WÓJT GMINY
Karol Misiak