Skład Rady Gminy

 

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

 

W kadencji 2006-2010 Rada Gminy działała w następującym składzie:

 

 

Przewodniczący:           Jerzy Ławniczak

 e-mail: ug_braszewice@wp.pl

 adres: Brąszewice 171, 98-277 Brąszewice

 telefon: (43) 821 17 78, tel./fax: (43) 821 18 73

                                    dyżur w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 1:
                                    w każdy czwartek w godz.
od 830 do 1000


obrazek  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący

         organizuje pracę Rady, a w szczególności:

 

obrazek zwołuje sesje Rady,

obrazek  przewodniczy obradom,

obrazek  czuwa nad porządkiem,

obrazek zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

obrazek podpisuje uchwały rady,

obrazek czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania mandatu przez radnych,

 

Przewodniczący Rady, oprócz uprawnień przewidzianych w § 14 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może upoważnić w drodze uchwały inną osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

Do obowiązków I wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla przewodniczącego rady w razie wakatu na stanowisko przewodniczącego rady.

 

Pod nieobecność przewodniczącego rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

 

W razie jednoczesnego wakatu na stanowisko przewodniczącego rady oraz I wiceprzewodniczącego rady, do II wiceprzewodniczącego § 17 stosuje się odpowiednio.

 

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynuje z ramienia rady pracę komisji rady.

Podział zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący I:  
Jerzy Strumiński

   e-mail: ug_braszewice@wp.pl

    adres: Brąszewice 171, 98-277 Brąszewice

    telefon: (43) 821 17 78, tel./fax: (43) 821 18 73

 
Wiceprzewodniczący II:   Renata Leśnik

    e-mail: ug_braszewice@wp.pl

    adres: Brąszewice 171, 98-277 Brąszewice

    telefon: (43) 821 17 78, tel./fax: (43) 821 18 73

 

 

Radni:                             Fabrowski Zdzisław
                                       Jaros Łukasz
                                       Jaros Marianna
                                       Kaszubowski Zdzisław
                                       Kulig Grzegorz
                                       Kuświk Andrzej
                                       Łuszczek Bożena
                                       Paś Krzysztof
                                       Sowizdrzał Adam
                                       Toruński Józef
                                       Toruński Zbigniew
                                       Włodarczyk Grzegorz


 

 

obrazek  Obowiązki radnych:

obrazek Radni mają obowiązek uczestniczenia w sesjach Rady i posiedzeniach komisji.
obrazek Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
obrazek Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne ustne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.
obrazek Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż  raz w roku.
obrazek Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 
 obrazek  Obsługę Rady prowadzi:

                                        obrazek

  Inspektor ds. Rady Gminy i jej organów

  Małgorzata Domagała


Brąszewice 171, 98-277 Brąszewice

tel.: (43) 821 17 78, tel./fax: (43) 821 18 73

e-mail: ug_braszewice@wp.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 800 do 1600