Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Położenie (1)
    Jednostki pomocnicze (sołectwa) (2)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brąszewicach (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach (1)
        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brąszewicach (1)
        Przedszkole Publiczne w Brąszewicach (1)
        Szkoła Podstawowa w Godynicach (1)
        Szkoła Podstawowa w Żurawiu (1)
        Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Chajewie (1)
        Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Trzcince (1)

Rada Gminy
    Skład Rady Gminy (1)
    Komisje Rady Gminy (1)
    Sesje Rady Gminy (2)
    Oświadczenia majątkowe - Kadencja 2018-2023 (15)
    Archiwum (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Skład Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 (1)
            Komisje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 (1)
            Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 (1)
            Oświadczenia majątkowe - Kadencja 2014-2018 (15)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Praca Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 (1)
            Skład Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 (1)
            Komisje Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 (4)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Skład Rady - Kadencja 2006-2010 (1)

Urząd Gminy
    Kierownictwo urzędu (3)
    Numery kont bankowych (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenie majątkowe pracowników Urzędu Gminy (4)
            Archiwum (1)
        Oświadczenie majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy (6)
            Archiwum (5)
    Ogłoszenia (0)
        Rok 2021 (12)
        Rok 2020 (8)
        Rok 2019 (12)
        Rok 2018 (13)
        Rok 2017 (9)

Prawo lokalne
    Statut gminy (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (146)
        Kadencja 2014-2018 (208)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Rok 2014 (36)
            Rok 2013 (39)
            Rok 2012 (64)
            Rok 2011 (62)
            Rok 2010 (11)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Rok 2010 (33)
            Rok 2009 (42)
            Rok 2008 (48)
            Rok 2007 (9)
            Przed rokiem 2007 (2)
    Budżet (0)
        Budżet 2021 (1)
        Budżet 2020 (1)
        Budżet 2019 (1)
        Budżet 2018 (3)
        Budżet 2017 (2)
        Budżet 2016 (4)
        Budżet 2015 (2)
        Budżet 2014 (3)
        Archiwum (0)
            Budżet 2013 (5)
            Budżet 2012 (6)
            Budżet 2011 (5)
            Budżet 2010 (2)
            Budżet 2009 (1)
            Budżet 2008 (2)
    Protokoły z sesji Rady Gminy (0)
        Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023 (22)
        Protokoły z sesji Rady Gminy 2014-2018 (47)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        Rok 2021 (24)
        Rok 2020 (28)
        Rok 2019 (37)
        Rok 2018 (42)
        Rok 2017 (40)
        Rok 2016 (29)
        Rok 2015 (42)
        Rok 2014 (36)
        Rok 2013 (41)
        Rok 2012 (44)
        Rok 2011 (36)
        Archiwum (0)
            Rok 2009 (7)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2007 (3)
    Raport o stanie gminy (3)
    Rejestry (2)

Praca Urzędu
    Podatki i opłaty (0)
        Podatek rolny (1)
        Podatek leśny (1)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Podatek akcyzowy (1)
        Opłata targowa (1)
        Zaświadczenie o posiadanych gruntach (1)
        Opłata za wodę i ścieki (1)
    Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) (1)
    Druki do pobrania (0)
        Drogownictwo (1)
        Podatki i opłaty (1)
        Alkohole (1)
        Gospodarka gruntami (1)
        Ochrona Środowiska (1)
        Warunki zabudowy i przyłącza (1)
        Gospodarka odpadami (1)
        Pomoc Społeczna (1)
        Program Rodzina 500+ (1)

Ochrona środowiska Gospodarka gruntami
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (0)
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych (0)
        Budowa hali produkcyjnej – linia do produkcji elementów palet w istniejącym zakładzie wraz z sortownią (3)
        Skład opału z wagą samochodową oraz skup złomu na utwardzonym placu składowym (3)
        Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MWp w miejscowości Bukowiec (2)
        Budowa farmy fotowoltaicznej „PV BRĄSZEWICE” o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 382/3, obręb Czartoria. (2)
        Budowa farmy fotowoltaicznej "PV ZAGÓRA" o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (2)
        Budowa farmy fotowoltaicznej „PV LISY” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 398/4, obręb Czartoria. (2)
        Budowa siedmiu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Ciupki (1)
    Inwestycje celu publicznego (0)
        Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Brąszewice (3)
    Taryfa - woda i ścieki (1)
    Ocena jakości wody (2)
    Archiwum (0)
        Plan Gospodarki Odpadami (1)
        Program Ochrony Środowiska (1)
        Wydane decyzje (0)
            Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy wytwórczej 0,9 MW i wysokości wieży 71 m wraz ze stacją transformatorową i prz (1)
            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejsowości Godynice i Przedłęcze (5)
            Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708E relacji Brzeźnio -Brąszewice (2)
            Przebudowa istniejącej drogi gminnej Nr 114114E Zagórcze - Starce - Zwierzyniec (3)
        Ogłoszenia (17)

Zamówienia Publiczne
    Przetargi (0)
        Rok 2021 (0)
            Przetarg- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (II ogłoszenie) (3)
            Przetarg-Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (3)
            Przetarg - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brąszewicach (6)
            Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (5)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114137E w miejscowości Sowizdrzały (5)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej relacji Brąszewice- Wólka Klonowska oraz drogi wewn. w m.Żarnów (5)
            Plan zamówień publicznych na rok 2021 (1)
        Rok 2020 (0)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114122E w miejscowości Chajew Kolonia (4)
            Przetarg - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamieniki (4)
            Ogłoszenie w sprawie sprzedaży złomu z demontażu dwóch kotłów CO wraz z instalacją kotłowni i centralnego ogrzewania ze Szkoły Podstawowej w Godynicach (2)
            Przetarg - Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej w Godynicach – etap II i etap III (4)
            Przetarg - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowiec (4)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114109 E w miejscowości Zagóra (4)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114130E w miejscowości Gałki (4)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok (1)
        Rok 2019 (0)
            Przetarg - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (5)
            Przetarg II - Przebudowa drogi gminnej relacji Brąszewice-Sokolenie – Etap II (4)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej relacji Brąszewice-Sokolenie – Etap II (4)
            Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (4)
            Przetarg - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach (5)
            Przetarg - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błota wraz z przebudową zjazdu publicznego (4)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok (1)
        Rok 2018 (0)
            Przetarg - Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2018 (4)
            Przetarg - Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Mikołaja w Chajewie oraz przy Szkole Podstawowej w Żurawiu (4)
            Przetarg - Dostawa mieszanki granitowej na potrzeby Gminy Brąszewice (4)
            Przetarg - na sprzedaż hydroforu fi 1800 (1)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej 114132E ul. Kasztanowa w miejscowości Brąszewice (4)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114113E oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Godynice (4)
            Przetarg - Remont drogi gminnej nr 114138 E w m. Salamony oraz remont zatoki autobusowej (4)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok (1)
        Rok 2017 (0)
            Przetarg II - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (4)
            Przetarg - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (3)
            Przetarg - Sprzedaż rozsiewacza do wapna (2)
            Przetarg - Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie Gminy Brąszewice (4)
            Przetarg - Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice (4)
            Przetarg II - Remont oraz przebudowa drogi 114111 E w m. Wólka Klonowska (4)
            Przetarg - Dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem (4)
            Przetarg - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Trzcince (4)
            Przetarg - Remont oraz przebudowa drogi 114111 E w m. Wólka Klonowska (3)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok (1)
        Archiwum (0)
            Rok 2016 (0)
                Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (4)
                II Przetarg OSP Brąszewice - Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brąszewice (4)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114121E oraz drogi wewnętrznej (na dz. 189) w m. Chajew (4)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114126 E w miejscowości Bukowiec (5)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114140 E w miejscowości Pokrzywniaki (6)
                Przetarg OSP Brąszewice - Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brąszewice (3)
                Przetarg - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Brąszewicach (3)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114107E w miejscowości Sokolenie na odcinku 999mb. (3)
            Rok 2015 (0)
                Przetarg OSP Chajew - Dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego (3)
                Przetarg - Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przedłęcze (3)
                Przetarg ustny - Sprzedaż drewna opałowego z topoli (II przetarg) (1)
                Przetarg - Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego (3)
                Przetarg ustny - Sprzedaż drewna opałowego z topoli (1)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 11411E relacji Brąszewice-Sokolenie od km 0+00 do km 1+560 - Etap 1 (3)
            Rok 2014 (0)
                Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godynice i Przedłęcze (3)
                Przetarg - Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego (4)
                Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (3)
                Przetarg - Remont drogi gminnej w miejsc. Zagóra oraz drogi gminnej Wólka Klonowska-Żarnów (3)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr nr 114135 E (ul. Osiedlowa) w miejscowości Brąszewice (3)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114111E relacji Brąszewice-Sokolenie od km 0+00 do km 1+560 (2)
                Przetarg ustny - Rozbiórka i zakup materiałów z rozbiórki budynku (IV) (1)
                Przetarg ustny - Rozbiórka i zakup materiałów z rozbiórki budynku (III) (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Przedłęcze (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice (1)
                Przetarg ustny - Rozbiórka i zakup materiałów z rozbiórki budynku (II) (1)
                Przetarg ustny - Rozbiórka i zakup materiałów z rozbiórki budynku (1)
                Przetarg - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników, zjazdów i placu parkingowego w miejscowo (3)
                Przetarg - Budowa sali gimnastycznej - dokończenie (3)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bukowiec (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sokolenie (1)
            Rok 2013 (0)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w Brąszewicach (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w Godynicach (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sokolenie (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bukowiec (1)
                Przetarg - Zakup energii elektrycznej (3)
                Przetarg - Udzielenie kredytu w walucie polskiej w kwocie 1 969 762,00 zł (3)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Brąszewice (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Przedłęcze/Godynice (1)
                Przetarg II - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (3)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chajew Kolonia (3)
                Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (3)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bukowiec (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sokolenie (1)
                Przetarg - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pluty (3)
                Przetarg (II) - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Brąszewice (1)
                Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Brąszewice (1)
    Zamówienia do 30000 EURO (0)
        Wyłapywanie, opieka, przetrzymywanie oraz zapewnianie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2021 r. (2)
        Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych na terenie Gminy Brąszewice (2)
        Obsługa bankowa Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (2)
        Wyłapywanie, opieka, przetrzymywanie oraz zapewnianie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2020 r. (2)
        Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zadębieniec (2)
        Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Pipie 2 (2)
        Archiwum (0)
            Wyłapywanie, opieka, przetrzymywanie oraz zapewnianie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 r. (2)
            Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Zadębieniec (1)
            Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 114115 E w m. Zadębieniec (2)

Nabór na stanowiska
    Nabór na stanowisko podinspektor do spraw wodociągów i inwestycji (3)
    Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSPLiM 2021 (1)

Wybory
    Wybory Prezydenta RP 2020 (14)
    Archiwum (0)
        Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane) (6)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (9)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (6)
        Wybory samorządowe 2018 (13)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (8)
        Referendum ogólnokrajowe (6 wrzesień 2015 r.) (3)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (8)
        Wybory Samorządowe 2014 (16)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (5)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 (4)
        Wybory samorządowe 2010 (11)
        Wybory Prezydenta RP 2010 (3)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (0)
            Obwody głosowania (1)
            Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (0)
            Wyniki wyborów (1)
        Wybory Samorządowe 2006 (0)
            Gminna Komisja Wyborcza (0)
            Wyniki głosowania i wyniki wyborów (1)

Redakcja Biuletynu
    Redakcja Biuletynu (2)

RODO
    Ochrona Danych Osobowych (3)

Informacje
    Petycje (20)
    Niepublikowane w BIP (2)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Fundusze Europejskie

Projekty i Programy Edukacyjne

przebudowa BIP

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij