Brąszewice, dnia 11.02.2021 r.

Znak: IT.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Brąszewice postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Brąszewice, gm. Brąszewice,
przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 898, 909, 972, 973, 974, 982, 1205, 1320, 1330 i 1338 (obręb geodezyjny Brąszewice) w miejscowości Brąszewice, przy ulicach Księdza Nierychlewskiego, Kościelnej, Sieradzkiej, Starowiejskiej, Górnej i Parkowej, gmina Brąszewice,
uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.
W związku z powyższym informujemy, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania oraz wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem.
Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, pokój nr 12, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Osobą prowadzącą sprawę jest Pani Ilona Jakubczak.
Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i pracowników urzędu, zapoznanie się z aktami sprawy, jest możliwe również za pośrednictwem:
- telefonicznie, tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73,
- drogą elektroniczną (mail), ug_braszewice@wp.pl,
- operatora pocztowego, Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice
- za pośrednictwem platformy E-PUAP.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Drzazga