Brąszewice, dn. 26.04.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Oznaczenie sprawy: IT.271.1.1.2021

„Przebudowa drogi gminnej nr 11411E relacji Brąszewice- Wólka Klonowska oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów”

Stosownie do wymogu określonego w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 840.000,00 zł z VAT.

Wójt Gminy
Karol Misiak