Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


Ogłoszenie nr 500047431-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.
Gmina Brąszewice: Przebudowę drogi gminnej nr 114113E oraz przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Godynice
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508147-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brąszewice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093441800000, ul. ul. Starowiejska  1, 98277   Brąszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 211 778, e-mail ug_braszewice@wp.pl, faks 438 211 873.
Adres strony internetowej (url): www.braszewice.bip.net.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.braszewice.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowę drogi gminnej nr 114113E oraz przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Godynice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IT.271.2.PN.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa drogi gminnej nr 114113E oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Godynice 2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej 114113E w zakresie jezdni, poboczy, włączenia w drogę powiatową 1731E oraz przebudowę drogi wewnętrznej w zakresie jezdni i poboczy. 3. Wykonawca musi wykonać: 1) roboty przygotowawczo-pomiarowe, 2) przebudowę drogi gminnej o długości 173,05 m i szerokości jezdni 4-4,50 m polegającej na: a) wykonaniu pobocza jednostronne o szerokości 0,75m, druga strona ograniczona krawężnikiem i ściekiem przykrawężnikowym szer. 0,2m gr 12 cm b) położenie betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej (AC11S) grubości 4cm. c) położenie betonu asfaltowego w warstwie wiążącej (AC11W) grubości 3cm. d) ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22cmv (fr 0/31,5). Kruszywo pochodzenia magmowego. e) ułożenie ścieku przykrawężnikowy - ograniczony krawężnikiem najazdowym 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu B15, ściek szerokości 20cm ułożony z 2 rzędów kostki o kształcie prostokątnym koloru szarego (betonowa kostka wibroprasowana gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm) 3) przebudowę drogi wewnętrznej o długości 155,86 m i szerokości jezdni 3-3,50 m polegającej na: a) położeniu betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej (AC11S) grubości 4cm. b) ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm(fr 0/63). Kruszywo pochodzenia magmowego. c) istn. jezdnie na długości 5m i szerokości 4,0 należy wyrównać kruszywem. Do wyrównania włączeń należy założyć kruszywo gr. 8cm frakcji 0-31,50mm . d) wykonaniu pobocza z tłucznia kamiennego gr. 12 cm do granic pasa drogowego. Kruszywo pochodzenia magmowego 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu w trakcie realizacji robót, 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 6. Wszelkie prace należy wykonać z materiałów dostarczonych przez wykonawcę 7. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Prace związane z realizacją zamówienia powinny być wykonane przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób wymagany przepisami BHP. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, zaleceniami producentów urządzeń oraz z zachowaniem należytej staranności. 5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac oraz zabezpieczenia placu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego i uporządkowania terenu. 6. Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji oraz do pół uprawnych. 1. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i aprobaty techniczne i odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z poźń. zm.). 7. Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 577 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 z poźń. zm.) zwanej dalej “Kodeks Cywilny” będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres min. 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru wykonania robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 176112.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: "BUD-Trans" Roboty Budowlano -Drogowe
Email wykonawcy: techniczny.budtrans@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Uniejowska 170A
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 276778.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 276778.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299988.57
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy
Karol Misiak

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-03-05 14:52:23
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-03-05 14:54:37
Ostatnia zmiana:2018-03-05 14:54:49
Ilość wyświetleń:120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij