Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Czarna wstążka Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRĄSZEWICE

DZIAŁ I.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I NA TERENACH UŻYTKU PUBLICZNEGO.

Rozdział 1.
Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych.

§ 1. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady zielone;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Odpady selektywnie zebrane, wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony do ich odbioru.
3. Odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1- 4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.
4. Odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 - 13 odbierane są od właściciel nieruchomości bezpośrednio w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przez podmiot uprawniony do ich odbioru w ramach zorganizowanej akcji.
5. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 2. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia zalegające na części przylegającej do nieruchomości, służącej do użytku publicznego, właściciel nieruchomości uprząta w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu, powodując utrudnienie korzystanie z tych części nieruchomości.
2. Użyty w tym celu materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.

Rozdział 3.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki nie są odprowadzane do gleby, wód płynących i zbiorników wodnych.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

DZIAŁ II.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

Rozdział 1.
Wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów.

§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych.
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności 120 litrów;
2) pojemniki o pojemności 240 litrów;
3) pojemniki o pojemności 1100 litrów;
4) pojemniki KP5, o pojemności 5000 litrów;
5) pojemniki KP7, o pojemności 7000 litrów;
6) kosze uliczne zlokalizowane na drogach publicznych o pojemności od 20 litrów.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące pojemniki:
1) oznaczone kolorem żółtym - z przeznaczeniem na odpady suche;
2) oznaczone kolorem pomarańczowym - z przeznaczeniem na szkło;
3) oznaczone kolorem zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych;
4) oznaczone kolorem białym - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych;
5) bez oznaczenia kolorem pojemniki z siatki - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne typu PET - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych.
§ 6. 1. Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wynosi 120 litrów.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb uwzględniając ilość wytworzonych odpadów, ich selektywne zbieranie, cykl wywozu i liczbę mieszkańców/osób, przy zastosowaniu następujących norm średniej ilości odpadów komunalnych przypadających na jednego mieszkańca na miesiąc:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 34 litry na mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik 120 litrów jeżeli z pojemnika korzysta 1- 6 osób;
2) dla szkół i przedszkoli – 3 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika;
3) dla lokali handlowych - 40 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy lokal;
4) dla lokali gastronomicznych - 3 litry na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy lokal;
5) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, przedsiębiorstw, hurtowni, biur, urzędów, przychodni oraz innych, nie wymienionych obiektów użyteczności publicznej – 10 litrów na osobę, jednak no najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy zakład lub obiekt;
3. Dopuszcza się możliwość stosowania worków do zbierania odpadów komunalnych w sytuacji przepełnienia pojemnika na odpady. Worki powinny być specjalne oznaczone, w zależności od frakcji odpadów.
4. Na terenach ogólnodostępnych, takich jak cmentarz lub targowisko dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach o minimalnej pojemności 1100 litrów.
5. W gniazdach ogólnodostępnych dopuszcza się następujące rodzaje pojemników:
1) pojemniki na szkło o pojemności od 1500 litrów (typ IGLOO),
2) pojemniki na tworzywa sztuczne od 2500 litrów (typ SIATKA).

Rozdział 2.
Warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7. 1. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych.
2. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki w celu odbioru odpadów komunalnych i ustawić je w miejsca łatwo dostępne dla pracowników odbiorcy odpadów.
4. Pojemniki na odpady przy drogach publicznych rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu i umożliwiający ich opróżnianie.
§ 8. 1. Zasady utrzymania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki na odpady w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez:
1) poddawanie ich cyklicznemu czyszczeniu i myciu;
2) nie dopuszczenie do nadmiernego przepełnienia pojemników, powodującego wydobywanie się odpadów na zewnątrz. W przypadku przepełnienia pojemników odpady można umieszczać w workach, o których mowa w § 6 ust. 3.

DZIAŁ III.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.

§ 9. 1. Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1) odpady komunalne zmieszane odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu w terminach ustalonych z odbiorcą odpadów;
2) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 - 4 odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
3) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 5 odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
2. Odpady wielkogabarytowe w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz zużyte baterie i akumulatory odbierane będą:
1) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji jeden raz w roku;
2) na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Zużyte baterie i akumulatory można również gromadzić:
1) w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów;
2) w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej.
4. Przeterminowane leki można umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach znajdujących się w aptekach.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych kontenerach podstawianych przez podmiot odbierający odpady na zlecenie właściciela nieruchomości, a powstałe w wyniku niewielkiego remontu dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
6. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych.
7. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, powodujący zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków opróżnianie osadnika nie rzadziej niż raz na rok.
8. Nieczystości ciekłe winny być wywożone specjalnie do tego celu przeznaczonymi pojazdami i przez przedsiębiorców posiadających niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
9. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

DZIAŁ IV.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną zbiórkę odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
2. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:
1) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

DZIAŁ V.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
.

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta na terenach służących do wspólnego użytku takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery.

DZIAŁ VI.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
.

§ 12. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

DZIAŁ VII.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA.

§ 13. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, szczególnie narażone na występowanie gryzoni, takie jak:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) budynki użyteczności publicznej;
3) obiekty handlowe;
4) obiekty gastronomiczne;
5) tereny zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku w poszczególnych okresach:
1) od 01 marca do 30 kwietnia;
2) od 01 września do 31 października.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Metadane

Źródło informacji:Sylwester Domagała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2016-07-07 15:12:53
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2016-07-08 13:42:49
Ostatnia zmiana:2016-07-08 13:42:58
Ilość wyświetleń:1456

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij