Wyszukaj:
Urząd Gminy Brąszewice
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Położenie
•  Jednostki pomocnicze (sołectwa)
•  Warto zobaczyć
•  Jednostki organizacyjne
  Rada Gminy
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
•  Sesje Rady Gminy
•  Posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Kultury
•  Archiwum
  Urząd Gminy
•  Kierownictwo urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Numery kont bankowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Ogłoszenia
•  Lokalna Grupa Działania "Szlakiem sieradzkiej E-ski"
•  Archiwum
  Praca Urzędu
•  Podatki i opłaty
•  Druki do pobrania
  Ochrona środowiska Gospodarka gruntami
•  Gospodarka odpadami
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Ocena jakości wody
•  Archiwum
  Nabór na stanowiska
•  Nabór na stanowisko ds. wodociągów i inwestycji
•  Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy
•  Archiwum
  Zamówienia Publiczne
•  Przetargi
•  Zamówienia do 30000 EURO
  Prawo lokalne
•  Statut gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Protokoły z sesji Rady Gminy
•  Rejestry
  Petycje
•  Petycje
  Redakcja Biuletynu
•  Osoba odpowiedzialna
  Wybory
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Archiwum
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Wejdź na ePUAP
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki


2025769
od 01 marca 2006
Rada Gminy » Skład Rady Gminy Wersja do druku

Skład Rady Gminy Brąszewice 2014-2018

 

Skład Rady Gminy

 

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

 

W obecnej kadencji 2014-2018 Rada Gminy działa w następującym składzie:

 

 

Przewodniczący: 

Adam Sowizdrzał

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73 

 

  

 

 

  

  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący organizuje pracę Rady, a w szczególności:

 

 zwołuje sesje Rady,

 przewodniczy obradom,

 czuwa nad porządkiem,

 zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 podpisuje uchwały rady,

 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania mandatu przez radnych,

 

Przewodniczący Rady, oprócz uprawnień przewidzianych w § 14 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może upoważnić w drodze uchwały inną osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

 

Do obowiązków I wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla przewodniczącego rady w razie wakatu na stanowisko przewodniczącego rady.

 

Pod nieobecność przewodniczącego rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

 

W razie jednoczesnego wakatu na stanowisko przewodniczącego rady oraz I wiceprzewodniczącego rady, do II wiceprzewodniczącego § 17 stosuje się odpowiednio.

 

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynuje z ramienia rady pracę komisji rady.

Podział zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący RadyWiceprzewodniczący I: 

Józef Toruński

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73

 

 

 

 

 

 

  

Wiceprzewodniczący II: 

Grażyna Dobruchowska

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73


 

 

 

 

 

 

Radni:

Lipka Dorota
Stawirej Jan
Ławniczak Jerzy
Łuszczek Bożena
Kurzaj Ryszard
Kurzaj Mariusz
Laskowski Adam
Piotrowski Jacek
Cichecka Marzena
Przezak Józef
Kulig Grzegorz
Plichta Jarosław

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obowiązki radnych:

 Radni mają obowiązek uczestniczenia w sesjach Rady i posiedzeniach komisji.
 Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne ustne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.
 Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż  raz w roku.
 Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 
   Obsługę Rady prowadzi:

 

  Inspektor ds. informatyki i działalności gospodarczej

   Sylwester Domagała


adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73
e-mail: ug_braszewice@wp.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 800 do 1600


Informację wytworzył: Sylwester Domagała, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Sylwester Domagała, Data wprowadzenia: 2014-12-01 15:47:46, Zatwierdził do publikacji: Sylwester Domagała, Data publikacji 2014-12-01 15:52:16, Ostatnia zmiana: 2015-05-06 11:20:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3135