Wyszukaj:
Urząd Gminy Brąszewice
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Położenie
•  Jednostki pomocnicze (sołectwa)
•  Warto zobaczyć
•  Jednostki organizacyjne
  Rada Gminy
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
•  Sesje Rady Gminy
•  Posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Kultury
•  Archiwum
  Urząd Gminy
•  Kierownictwo urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Numery kont bankowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Ogłoszenia
•  Lokalna Grupa Działania "Szlakiem sieradzkiej E-ski"
•  Archiwum
  Praca Urzędu
•  Podatki i opłaty
•  Druki do pobrania
  Ochrona środowiska Gospodarka gruntami
•  Gospodarka odpadami
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Ocena jakości wody
•  Archiwum
  Nabór na stanowiska
•  Nabór na stanowisko ds. wodociągów i inwestycji
•  Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy
•  Archiwum
  Zamówienia Publiczne
•  Przetargi
•  Zamówienia do 30000 EURO
  Prawo lokalne
•  Statut gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Protokoły z sesji Rady Gminy
•  Rejestry
  Petycje
•  Petycje
  Redakcja Biuletynu
•  Osoba odpowiedzialna
  Wybory
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Archiwum
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Wejdź na ePUAP
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki


2025789
od 01 marca 2006
Mapa biuletynu


Gmina
    Położenie (1)
    Jednostki pomocnicze (sołectwa) (20)
        Mapa gminy z podziałem na sołectwa (1)
        Statut sołectw (1)
    Warto zobaczyć (2)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brąszewicach (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach (1)
        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brąszewicach (1)
        Przedszkole Publiczne w Brąszewicach (1)
        Szkoła Podstawowa w Godynicach (1)
        Szkoła Podstawowa w Żurawiu (1)
        Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Chajewie (1)
        Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Trzcince (1)
        Publiczne Gimnazjum w Brąszewicach (1)

Rada Gminy
    Skład Rady Gminy (1)
    Komisje Rady Gminy (1)
    Oświadczenia majątkowe (15)
    Sesje Rady Gminy (1)
    Posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Kultury (1)
    Archiwum (0)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Praca Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 (1)
            Skład Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 (1)
            Komisje Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 (4)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Praca Rady - Kadencja 2006-2010 (1)
            Skład Rady - Kadencja 2006-2010 (1)
            Komisje Rady - Kadencja 2006-2010 (3)
                Kadencja 2006-2010 - Komisje Rady Gminy (1)

Urząd Gminy
    Kierownictwo urzędu (3)
    Struktura organizacyjna (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Referat Finansów i Budżetu (1)
        Referat Organizacyjny, Spraw Społecznych i Obywatelskich (1)
        Referat Infrastruktury Technicznej (1)
        Radca prawny (1)
    Numery kont bankowych (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenie majątkowe pracowników Urzędu Gminy (4)
            Archiwum (1)
        Oświadczenie majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy (7)
    Ogłoszenia (0)
        Rok 2017 (7)
        Rok 2016 (15)
        Rok 2015 (12)
        Rok 2014 (10)
        Rok 2013 (10)
        Archiwum (0)
            Rok 2012 (6)
            Rok 2011 (9)
            Rok 2010 (5)
            Rok 2009 (9)
            Rok 2008 (4)
            Rok 2007 (2)
            Rok 2006 (4)
    Lokalna Grupa Działania "Szlakiem sieradzkiej E-ski" (3)
    Archiwum (1)

Praca Urzędu
    Podatki i opłaty (0)
        Podatek rolny (1)
        Podatek leśny (1)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Podatek akcyzowy (1)
        Opłata targowa (1)
        Zaświadczenie o posiadanych gruntach (1)
        Opłata za wodę i ścieki (1)
    Druki do pobrania (0)
        Podatki i opłaty (1)
        Ewidencja ludności i USC (1)
        Ewidencja działalności gospodarczej (CEIDG) (1)
        Alkohole (1)
        Gospodarka gruntami (1)
        Ochrona Środowiska (1)
        Stypendium szkolne (1)
        Warunki zabudowy i przyłącza (1)
        Gospodarka odpadami (1)
        Pomoc Społeczna (1)
        Program Rodzina 500+ (1)

Ochrona środowiska Gospodarka gruntami
    Gospodarka odpadami (6)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (1)
    Ocena jakości wody (2)
    Archiwum (0)
        Plan Gospodarki Odpadami (1)
        Program Ochrony Środowiska (1)
        Wydane decyzje (0)
            Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy wytwórczej 0,9 MW i wysokości wieży 71 m wraz ze stacją transformatorową i prz (1)
            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejsowości Godynice i Przedłęcze (5)
            Dobudowa do istniejącego budynku gospodarczego 2-stanowiskowej stacji wymiany opon (3)
            Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708E relacji Brzeźnio -Brąszewice (2)
            Przebudowa istniejącej drogi gminnej Nr 114114E Zagórcze - Starce - Zwierzyniec (3)
        Ogłoszenia (17)

Projekty i Programy Edukacyjne

Fundusze Europejskie

Nabór na stanowiska
    Nabór na stanowisko ds. wodociągów i inwestycji (3)
    Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy (3)
    Archiwum (0)
        Nabór na stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, gospodarki ściekowej i promocji (3)
        Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej (3)
        Nabór na referenta ds. drogownictwa (3)
        Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach (2)
        Konkurs na dyrektora przedszkola (1)
        Nabór na stanowisko: Asystent rodziny (3)
        Nabór na stanowisko: Sekretarz Gminy (3)
        Nabór na stanowisko w biurze LGD (1)
        Konkursy na dyrektorów szkół (1)
        Nabór na referenta ds. księgowości GOPS (3)
        Konkursy na dyrektorów szkół (1)
        Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości (3)
        Nabór na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej (3)
        Nabór na kierownika w biurze Lokalnej Grupy Działania (1)
        Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NSP 2011 (2)
        Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych PSR 2010 (1)
        Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i inwestycji (ogłoszony 19.01.2010 r.) (3)
        Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i inwestycji (2)
        Nabór na asystenta w biurze Lokalnej Grupy Działania (1)
        Nabór na kierownika w biurze Lokalnej Grupy Działania (2)
        Konkurs na stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska (ogłoszony 1 sierpnia 2007) (3)
        Konkurs na stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska (3)
        Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w GOPS (3)
        Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Brąszewicach (1)
        Nabór na stanowisko: młodszy referent ds. informatyki (3)

Zamówienia Publiczne
    Przetargi (0)
        Rok 2017 (0)
            Przetarg - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Trzcince (1)
            Przetarg - Remont oraz przebudowa drogi 114111 E w m. Wólka Klonowska (3)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok (1)
        Rok 2016 (0)
            Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (4)
            II Przetarg OSP Brąszewice - Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brąszewice (4)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114121E oraz drogi wewnętrznej (na dz. 189) w m. Chajew (4)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114126 E w miejscowości Bukowiec (5)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114140 E w miejscowości Pokrzywniaki (6)
            Przetarg OSP Brąszewice - Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brąszewice (3)
            Przetarg - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Brąszewicach (3)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114107E w miejscowości Sokolenie na odcinku 999mb. (3)
        Rok 2015 (0)
            Przetarg OSP Chajew - Dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego (3)
            Przetarg - Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przedłęcze (3)
            Przetarg ustny - Sprzedaż drewna opałowego z topoli (II przetarg) (1)
            Przetarg - Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego (3)
            Przetarg ustny - Sprzedaż drewna opałowego z topoli (1)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 11411E relacji Brąszewice-Sokolenie od km 0+00 do km 1+560 - Etap 1 (3)
        Rok 2014 (0)
            Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godynice i Przedłęcze (3)
            Przetarg - Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego (4)
            Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (3)
            Przetarg - Remont drogi gminnej w miejsc. Zagóra oraz drogi gminnej Wólka Klonowska-Żarnów (3)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr nr 114135 E (ul. Osiedlowa) w miejscowości Brąszewice (3)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114111E relacji Brąszewice-Sokolenie od km 0+00 do km 1+560 (2)
            Przetarg ustny - Rozbiórka i zakup materiałów z rozbiórki budynku (IV) (1)
            Przetarg ustny - Rozbiórka i zakup materiałów z rozbiórki budynku (III) (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Przedłęcze (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice (1)
            Przetarg ustny - Rozbiórka i zakup materiałów z rozbiórki budynku (II) (1)
            Przetarg ustny - Rozbiórka i zakup materiałów z rozbiórki budynku (1)
            Przetarg - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników, zjazdów i placu parkingowego w miejscowo (3)
            Przetarg - Budowa sali gimnastycznej - dokończenie (3)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bukowiec (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sokolenie (1)
        Rok 2013 (0)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w Brąszewicach (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w Godynicach (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sokolenie (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bukowiec (1)
            Przetarg - Zakup energii elektrycznej (3)
            Przetarg - Udzielenie kredytu w walucie polskiej w kwocie 1 969 762,00 zł (3)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Brąszewice (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Przedłęcze/Godynice (1)
            Przetarg II - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (3)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chajew Kolonia (3)
            Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (3)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bukowiec (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sokolenie (1)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pluty (3)
            Przetarg (II) - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Brąszewice (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Brąszewice (1)
        Rok 2012 (0)
            Przetarg II - Budowa przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków (3)
            Przetarg - Sprzedaż koparko - odmularki "PELIKAN" (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice (1)
            Przetarg - Budowa przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków (2)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice (1)
            Przetarg - Budowa oczyszczalni ścieków (3)
            Przetarg - Budowa sali gimnastycznej (3)
            Przetarg - Zakup koparko - ładowarki (3)
            Przetargi - Przebudowa drogi gminnej Kamienniki - Grabostaw (3)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zwierzyniec (1)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zwierzyniec (1)
        Rok 2011 (0)
            Przetarg - Zakup energii elektrycznej (3)
            Przetarg - Udzielenie kredytu w walucie polskiej w kwocie 2 644 510,70 zł (4)
            Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zwierzyniec (1)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr 114114E Zagórcze - Starce - Zwierzyniec (3)
            Przetarg - Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego 0,4kV (ogłoszony 25.07.2011r.) (3)
            Przetarg - Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (3)
            Przetarg - Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego 0,4kV (2)
            Przetarg - Dostawa mieszanki granitowej na drogi gminne Gminy Brąszewice (3)
            Przetarg - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec (3)
        Rok 2010 (0)
            Archiwum Przetargi 2010 (0)
                Przetarg - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wojtyszki i Brąszewice (3)
                Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zwierzyniec (1)
                Przetarg - Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku SP w Godynicach (3)
                Przetarg - Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego (3)
                Przetarg - Dostawa mieszanki granitowej frakcji 0÷31,5 mm w ilości 2260 ton na drogi gminne Gminy Brąszewice (3)
                Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zwierzyniec (1)
        Rok 2009 (0)
            Archiwum Przetargi 2009 (0)
                Przetarg - Dostawa mieszanki granitowej frakcji 0÷31,5 mm w ilości 4600 ton na drogi gminne Gminy Brąszewice (5)
                Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Godynice (2)
                Przetarg - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurpie (3)
        Rok 2008 (0)
            Archiwum Przetargi 2008 (0)
                Przetarg -Dostawa niesortu granitowego frakcji 0÷31,5 mm na drogi gminne Gminy Brąszewice (3)
                Przetarg - Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 530 000,00 zł (5)
                Przetarg - Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania (3)
                Przetarg - Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól w miejscowości Sokolenie (3)
                Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brąszewice ( w m. Sokolenie) (1)
                Przatarg - Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Chajew Kolonia (3)
                Przetarg - Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól w miejscowości Sokolenie (2)
                Przetarg - Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania (2)
                Przetarg - Dostawa niesortu granitowego (3)
                Przetarg - Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Godynice (3)
                Przetarg - Adaptacja i rozbudowa budynku po byłym Komisariacie Policji z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole w Brąszewicach (3)
        Rok 2007 (2)
        Rok 2006 (13)
    Zamówienia do 30000 EURO (0)
        Wyłapywanie, opieka, przetrzymywanie oraz zapewnianie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (2)
        Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie Gminy Brąszewice 2016 (2)
        Przebudowa ul. Kasztanowej w Brąszewicach i remont drogi Żuraw-Salamony (2)
        Przebudowa napowietrznych linii oświetlenia drogowego Tomczyki i Chajew - Chajew Kolonia (2)
        Przebudowa drogi gminnej - Brąszewice ul. Leśna (2)
        Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych (2)
        Wykonanie, dostawa i montaż trybun sportowych (2)
        Zaprojektowanie wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych (1)

Prawo lokalne
    Statut gminy (2)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Kadencja 2014-2018 (139)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Rok 2014 (36)
            Rok 2013 (39)
            Rok 2012 (64)
            Rok 2011 (62)
            Rok 2010 (11)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Rok 2010 (33)
            Rok 2009 (42)
            Rok 2008 (48)
            Rok 2007 (9)
            Przed rokiem 2007 (2)
    Budżet (0)
        Budżet 2017 (1)
        Budżet 2016 (3)
        Budżet 2015 (2)
        Budżet 2014 (3)
        Archiwum (0)
            Budżet 2013 (5)
            Budżet 2012 (6)
            Budżet 2011 (5)
            Budżet 2010 (2)
            Budżet 2009 (1)
            Budżet 2008 (2)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        Rok 2017 (10)
        Rok 2016 (28)
        Rok 2015 (42)
        Rok 2014 (36)
        Rok 2013 (41)
        Rok 2012 (44)
        Rok 2011 (36)
        Archiwum (0)
            Rok 2009 (7)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2007 (3)
    Protokoły z sesji Rady Gminy (34)
    Rejestry (1)

Petycje
    Petycje (1)

Redakcja Biuletynu
    Osoba odpowiedzialna (1)

Wybory
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (11)
    Archiwum (0)
        Referendum ogólnokrajowe (6 wrzesień 2015 r.) (5)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (9)
        Wybory Samorządowe 2014 (21)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (6)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 (5)
        Wybory samorządowe 2010 (13)
        Wybory Prezydenta RP 2010 (3)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (0)
            Obwody głosowania (1)
            Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (4)
            Wyniki wyborów (1)
        Wybory Samorządowe 2006 (0)
            Gminna Komisja Wyborcza (1)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (0)
                Obwód Nr 1 - Brąszewice (1)
                Obwód Nr 2 - Chajew (1)
                Obwód Nr 3 - Godynice (1)
                Obwód Nr 4 - Żuraw (1)
            Wyniki głosowania i wyniki wyborów (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    Wejdź na ePUAP (0)

Informacje
    Instrukcja obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)