Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Budżet 2017


UCHWAŁA NR XXIX/122/2016
RADY GMINY BRĄSZEWICE
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 594, poz. 446,poz.1579) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 21 listopad2016 roku o finansach publicznych (tekst jednolity (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.088.012,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 19.988.012,30zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 7.276.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. 1. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 19.633.316,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 19.206.316,30 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 427.000,00 zł.
2. Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizację zadań przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 7.276.088,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustala się plan rozchodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 454.696,00 zł ,która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

§ 8. Ustala się:
1) dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2) dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez Gminę w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.150.000,00 zł.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 21.000,00 zł;
2) celowe: w wysokości 60.600,00 zł na zarządzanie kryzysowe i 120.000,00 zł na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w granicach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nieobjętych WPF w ramach działu, między zadaniami.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) dochody w wysokości 359.640,00 zł w rozdziale 90002 zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki w wysokości 359.640,00 zł w rozdziale 90002 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał
 

 

Załączniki

Uchwała_XXIX-122-2016-budzet2017 (733.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2016-12-27 15:11:19
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2016-12-27 15:12:27
Ostatnia zmiana:2016-12-27 15:12:30
Ilość wyświetleń:465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij