Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Brąszewice, dnia 25 listopada 2019 r.

OSSiO.0002.XIII.1.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2020 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 18 listopada 2019 r.

OSSiO.0002.XII.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych w Gminie Brąszewice.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 3 października 2019 r.

OSSiO.0002.XI.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję XI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 10 października 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr X/60/2019 Rady Gminy Brąszewice w sprawie podziału Gminy Brąszewice na obwody głosowania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 22 sierpnia 2019 r.

OSSiO.0002.X.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję X Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brąszewice na obwody głosowania.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 23 lipca 2019 r.

OSSiO.0002.IX.1.2019
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną IX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/52/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/53/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi
8. Podęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 14 czerwca 2019 r.

OSSiO.0002.VIII.2.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy Brąszewice za 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brąszewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Brąszewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brąszewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 31 maja 2019 r.

OSSiO.0002.VII.1.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną VII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2019 Rady Gminy Brąszewice z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

OSSiO.0002.VI.1.2019

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach poprzez zmianę jej siedziby i zmiany aktu założycielskiego tej szkoły.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brąszewice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brąszewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019-2030.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 20 marca 2019 r.

OSSiO.0002.V.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję V Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brąszewice.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Brąszewice za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice w roku 2018.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice na rok 2019.
14. Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie budowy studni wierconych i przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice za rok 2018.
15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brąszewice na rok 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brąszewice na 2019 rok.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 20 grudnia 2018 r.

OSSiO.0002.IV.1.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Brąszewice na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 13 grudnia 2018 r.

OSSiO.0002.III.2.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję III Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 9:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/213/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brąszewice.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 6 grudnia 2018 r.

OSSiO.0002.III.1.2018
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję III Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wnioski, informacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam SowizdrzałBrąszewice, dnia 26 listopada 2018 r.

OSSiO.0002.II.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję II Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wnioski, informacje i zapytania radnych.

6. Ustalenie zasad powołania Komisji Rady Gminy.
1) Ustalenie stałych Komisji Rady Gminy.
2) Ustalenie liczny Radnych wchodzących w skład poszczególnych Komisji Rady Gminy.
3) Ustalenie zasad głosowania.

7. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
1) Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
2) Przeprowadzenie głosowania na kandydatów.
3) Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej.
4) Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

8. Wybór składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
1) Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2) Przeprowadzenie głosowania na kandydatów.
3) Ustalenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
4) Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.

9. Wybór składu osobowego Komisji (komisja do ustalenia podczas obrad) Rady Gminy.
1) Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji (komisja do ustalenia podczas obrad)
2) Przeprowadzenie głosowania na kandydatów.
3) Ustalenie składu Komisji (komisja do ustalenia podczas obrad)  i jej ukonstytuowanie.
4) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji (komisja do ustalenia podczas obrad)  Rady Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XLVIII/215/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Brąszewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


KOMISARZ WYBORYCZY
w Sieradzu I

Brąszewice, dnia 15 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję I Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad I sesji Rady Gminy.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Przedstawienie porządku obrad I sesji Rady Gminy.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
    1) Zgłaszanie kandydatów;
    2) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
    3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego;
    4) Prezentacja kandydatów;
    5) Przeprowadzenie głosowania;
    6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brąszewice.

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia obrad od Radnego Seniora.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brąszewice.
    1) Zgłaszanie kandydatów;
    2) Powoływanie Komisji Skrutacyjnej;
    3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na I i II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brąszewice;
    4) Prezentacja kandydatów;
    5) Przeprowadzenie głosowania;
    6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brąszewice.

7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy Brąszewice.

9. Wnioski, informacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.

KOMISARZ WYBORYCZY
w Sieradzu I
Agata Sobieszek-Krzywicka


 

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-11-16 09:53:24
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-11-16 09:56:02
Ostatnia zmiana:2019-12-03 11:48:45
Ilość wyświetleń:712

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij