ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
Wójta Gminy Brąszewice
z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2019 r. poz. 684z późn zm.), art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.), w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U z 2020 r., poz.988) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam na terenie Gminy Brąszewice tablice ogłoszeniowe we wszystkich 20 sołectwach oraz wiaty przystankowe na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów  wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca  2020 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brąszewicach, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej

Wójt Gminy
Karol Misiak