REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRĄSZEWICE

DZIAŁ I.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku publicznego
Rozdział 1.
Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych

§ 1. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady zielone;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
14) popiół z palenisk gospodarstw domowych.
2. Odpady selektywnie zebrane, wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 6, 14 oraz odpady zmieszane odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony do ich odbioru.
3. Odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 - 4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.
4. Odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 8, 9, 10, 11, 13 mogą być odbierane przez podmiot uprawniony do ich odbioru w ramach zorganizowanej akcji obioru odpadów wielkogabarytowych.
5. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na części nieruchomości służącej do użytku publicznego poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
2. Czynności te należy wykonywać w miarę możliwości na bieżąco, w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów.

Rozdział 3.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, o utwardzonym, szczelnym podłożu, przy użyciu środków ulegających biodegradacji. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane do gleby, wód płynących i zbiorników wodnych, powinny zaś być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Naprawy pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a odpady powstające w wyniku naprawy będą gromadzone selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowania zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.

DZIAŁ II.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Rozdział 1.
Wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

§ 4. 1. Odpady komunalne powstające na terenie gminy Brąszewice należy zbierać w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonych w niniejszym regulaminie.
2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych.
3. Dopuszcza się możliwość stosowania worków do zbierania odpadów komunalnych. Worki powinny być specjalne oznaczone, w zależności od frakcji odpadów.
§ 5. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące rodzaje pojemników:
1) pojemniki koloru żółtego - z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne";
2) pojemniki koloru zielonego - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone napisem „Szkło";
3) pojemniki lub worki koloru niebieskiego - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury oznaczone napisem „Papier";
4) pojemniki koloru brązowego - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, a w okresie od listopada do końca marca na popiół z palenisk gospodarstw domowych, oznaczone napisem „BIO";
2. Na odpady komunalne zmieszane stosuje się pojemniki oznaczone kolorem innym niż odpady zbierane selektywnie.
§ 6. Ustala się następujące pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności 120 litrów (0,12 m3);
2) pojemnik o pojemności 140 litrów (0,14 m3);
2) pojemniki o pojemności 240 litrów (0,24 m3);
3) pojemniki o pojemności 1100 litrów; (1,1 m3);
4) pojemniki KP5 o pojemności 5000 litrów; (5m3);
5) pojemniki KP7 o pojemności 7000 litrów (7m3);
6) worki o pojemności 120 litrów;
7) kosze uliczne zlokalizowane na drogach publicznych o pojemności od 20 litrów (0,02 m3).
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) 120 litrów - pojemnik na odpady ze szkła;
2) 120 litrów - pojemnik lub worek na papier;
3) 120 litrów - pojemnik na odpady zmieszane;
4) 140 litrów - pojemnik na bioodpady;
5) 240 litrów - pojemnik na metal i tworzywa sztuczne.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców/osób, przy zastosowaniu następujących norm średniej ilości odpadów komunalnych przypadających na jednego mieszkańca na miesiąc:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 34 litry na mieszkańca - jeden pojemnik 120 litrów jeżeli z pojemnika korzysta 1- 5 osób;
2) dla szkół i przedszkoli 3 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;
3) dla lokali handlowych - 40 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy lokal;
4) dla lokali gastronomicznych - 3 litry na jedno miejsce konsumpcyjne, na każdy lokal, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;
5) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, przedsiębiorstw, hurtowni, biur, urzędów, przychodni oraz innych, nie wymienionych obiektów użyteczności publicznej - 10 litrów na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy zakład lub obiekt;
3. Dla nieruchomości wielolokalowych należy dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w ust. 2 pkt 1.
4. Właściciele domków letniskowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik zgodnie z normą określoną w ust. 2 pkt 1.
5. Na terenach ogólnodostępnych, takich jak cmentarz lub targowisko dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach o minimalnej pojemności 1100 litrów, bądź w kontenerach o pojemności 5 m3 lub 7 m3.
6. Tereny przeznaczone do użytku publicznego właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć w pojemniki o pojemnościach minimalnych 20 litrów, w szczególności dotyczy to dróg publicznych, skwerów, placów zabaw, terenów sportowo-rekreacyjnych, przystanków komunikacji publicznej i parkingów.

Rozdział 2.
Warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki w celu odbioru odpadów komunalnych i ustawić je w miejsca łatwo dostępne dla pracowników odbiorcy odpadów.
3. Pojemniki na odpady przy drogach publicznych rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu i umożliwiający ich opróżnianie.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
2. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki na odpady w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez poddawanie ich cyklicznemu czyszczeniu i myciu.

DZIAŁ III.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1) odpady zmieszane - co najmniej raz w miesiącu;
2) szkło zbierane selektywnie - nie rzadziej niż raz na kwartał;
3) papier zebrany selektywnie - nie rzadziej niż raz na kwartał;
4) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
5) bioodpady zebrane selektywnie - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz w miesiącu;
6) popiół z palenisk gospodarstw domowych - w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Odpady wielkogabarytowe w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz zużyte baterie i akumulatory odbierane będą:
1) przez podmiot odbierający odpady komunalne w ramach zorganizowanej akcji jeden raz w roku;
2) na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w terminach określonych w regulaminie PSZOK.
4. Odpady komunalne takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych remontów), właściciele nieruchomości przekazują bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Zużyte baterie i akumulatory można również gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów oraz w pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej.
6. Przeterminowane leki można umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach znajdujących się w aptekach.
7. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych.
8. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika i w sposób nie powodujący zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków opróżnianie osadnika z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata.
9. Nieczystości ciekłe winny być wywożone specjalnie do tego celu przeznaczonymi pojazdami i przez przedsiębiorców posiadających niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
10. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

DZIAŁ IV.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną zbiórkę odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
2. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:
1) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania poprzez zagospodarowanie tych odpadów w pierwszej kolejności poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach;
3) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

DZIAŁ V.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta na terenach służących do wspólnego użytku takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery.

DZIAŁ VI.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

DZIAŁ VII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, szczególnie narażone na występowanie gryzoni, takie jak:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) zabudowa budynkami, w których prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt;
3) zakłady przetwórstwa żywności;
4) tereny zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami;
5) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku w poszczególnych okresach:
1) od 01 marca do 30 kwietnia;
2) od 01 września do 31 października.