Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Od dnia 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu (CEIDG-1) i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Należy pamiętać jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT. Czynności te należy wykonać przed uzyskaniem pierwszych przychodów.

Dotychczasowe organy ewidencyjne do 31 grudnia 2011 r. muszą przekazać do CEIDG dane o czynnie działających i zawieszonych działalnościach gospodarczych. Dokładny termin przekazania danych musi być ustalony z Ministerstwem Gospodarki.
Do tego momentu rejestracja nowych przedsiębiorców, a także wpisy o zmianie, zawieszeniu, wznowieniu i wykreśleniu działalności gospodarczej będą prowadzone w ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Brąszewice na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej, z wyjątkiem art. 7b ust. 10 oraz 7i, które tracą moc z dniem 1 lipca 2011r.

Od dnia 1 lipca 2011 r. dotychczasowy formularz EDG-1 jest nieaktualny, a obowiązującym wzorem wniosku o wpis jest formularz CEIDG-1.

W załącznikach formularz CEIDG-1 oraz szczegółowa instrukcja wypełniania.

Obowiązująca klasyfikacja PKD 2007 dostępna jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/