WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza nabór na stanowisko
podinspektor do spraw wodociągów i inwestycji
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Liczba etatów – 1
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie (40 godz. tygodniowo). Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brąszewicach.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe magisterskie,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: budownictwo, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, rachunkowość, ekonomia,
2) doświadczenie zawodowe – mile widziany staż pracy,
3) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
4) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i efektywność w działaniu,
5) umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
6) biegła znajomość obsługi komputera,
7) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, przepisów prawa o gospodarce wodnej i kanalizacyjnej.
8) prawo jazdy kat. B,
9) znajomość terenu gminy i jej specyfiki.

3. Zakres zadań:
1) nadzór nad funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody i wodociągów,
2) współpraca z konserwatorami stacji uzdatniania wody w celu uzyskania jakości wody odpowiadającej parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
3) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez konserwatorów wodociągów,
4) przeprowadzenie szczegółowej kalkulacji ceny wody,
5) opracowanie projektu umowy o zaopatrzenie w wodę oraz przygotowanie umów do podpisu,
6) prowadzenie analiz dotyczących zużycia wody,
7) rozliczanie inkasentów z zebranych należności za zużytą wodę od odbiorców,
8) wystawianie faktur za zużytą wodę i ich rozliczenie,
9) windykacja i egzekucja wierzytelności,
10) nadzór nad usuwaniem awarii, napraw i konserwacji gminnych urządzeń wodociągowych,
11) opracowywanie planów i innych dokumentów dotyczących zaopatrzenia ludności w wodę w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla gminy,
12) udział w tworzeniu dokumentów strategicznych koniecznych do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów,
13) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalowej oraz użytkowej zasobu komunalnego gminy,
14) zadania z zakresu promocji gminy,
15) przygotowywanie informacji analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
16) współpraca przy realizacji inwestycji gminnych,

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wzorem zamieszczonym w „Ogłoszeniu o naborze”);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) oświadczenia kandydata zgodne z wzorem zamieszczonym w „Ogłoszeniu o naborze”;
7) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 16.04.2021 roku do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice lub w sekretariacie, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wodociągów i inwestycji.”
W przypadku nadesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Brąszewicach. Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i dopuszczeni będą do II etapu, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brąszewice www.braszewice.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brąszewice

7. Opis procedury rekrutacyjnej:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Brąszewice dwuetapowo:
I etap:
– zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,
– ustalenie czy kandydaci spełnili kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
– ustalenie listy kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, dopuszczonych do drugiego etapu naboru.
II etap:
– przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy

8. Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brąszewice reprezentowany przez Karola Misiaka z siedzibą w Brąszewicach ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, tel.: 43 821 17 78, e-mail: ug_braszewice@wp.pl.
2. W Urzędzie Gminy w Brąszewicach wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy korespondencyjnie: Urząd Gminy w Brąszewicach ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub poprzez e-mail: iod@braszewice.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.2 lit. b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.
9. Imię i nazwisko z miejscem zamieszkania po spełnieniu wymagań formalnych będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brąszewicach oraz na stronie internetowej BIP Brąszewice: www.braszewice.bip.net.pl
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Brąszewice, dnia 06.04.2021 roku