Brąszewice, dn. 28.02.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Brąszewice
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

Lp

Nr działki
Nr KW

Pow. działki
w ha

Położenie nieruchomości
(obręb ewidencyjny)

Cena wywoławcza
(w zł)

Wadium
(w zł)

Wysokość minimalnego
postąpienia
(w zł)


1.

108

KW 62767

0,2128

Brąszewice

4 000,00

400,00

40,00

2.

110

KW 62767

0,6032

Brąszewice

20 000,00

2000,00

200,00

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brąszewice.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2013r. o godz. 1100
w budynku Urzędu Gminy Brąszewice.

1. Opis nieruchomości:
Działki położone są w Brąszewicach, na skraju północno - zachodniej części wsi, wzajemnie ze sobą graniczą i obie wykorzystywane są rolniczo. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. W bezpośrednim otoczeniu działek znajdują się tereny rolnicze i niewielki kompleks terenów zalesionych. W niewielkiej odległości znajduje się również zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.
Działka nr 108 posiada regularny kształt, w postaci wydłużonego prostokąta o śr. szer. 12 m i dł. 195 m. W poprzek, przez środek działki przechodzi rów. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Działka nr 110 posiada kształt wieloboku „składającego się” z dwóch prostokątów o szer. ok. 24 m w północnej części, szer. ok. 12 m w części południowej i dł. 345 m. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, posiada natomiast ławy dostęp do sieci wodociągowej, linii energetycznej i kablowej sieci teletechnicznej – usytuowanych wzdłuż drogi.

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla przedmiotowych działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brąszewice działka nr 108 na długości 50 m stanowi tereny rolne, a w pozostałej części tereny łąk i pastwisk a także leśne. Natomiast działka nr 110 znajduje się na głębokości ok. 120 m od drogi w terenach zabudowy istniejącej, a w pozostałej części w terenach rolniczych, terenach łąk i pastwisk oraz leśnych.

3. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

4. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 27 marca 2013r. wniosą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, stanowiące 10% ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy w Brąszewicach:
RBS Lututów, O/ Brąszewice, nr: 18 9256 0004 1300 3766 2000 0050
• dowód wpłaty wadium winien określać oznaczenie nieruchomości (numer działki), której dotyczy wpłata,
• wadium winno być wniesione w pieniądzu, a dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
• wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
• pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w każdej sytuacji
 wymienionej w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)
• wadium wniesione w innej formie rozliczone jest wg zasad z § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cena zakupu nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

7. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu bądź żaden z uczestników nie zaoferuje minimalnego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie do publicznej wiadomości /w sposób określony w pkt. 10/ informację o odwołaniu przetargu.

11. Nieruchomość można oglądać zawsze, a z przedstawicielem właściciela po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia wpłaty wadium.

12. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu www.braszewice.bip.net.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Brąszewice.

13. Szczegółowych informacji w zakresie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 5, w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu 043 821 17 78.

WÓJT GMINY
Karol Misiak