Brąszewice, dn. 11.06.2013 r.
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Brąszewice
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brąszewice.

Nr działki
Oznaczenie nr KW

Pow. działki

Położenie nieruchomości
/obręb ewidencyjny/

Cena wywoławcza
/w zł/

Wadium
/w zł/

Wysokość minimalnego postąpienia /w zł/

52/5
KW Nr 33505

0,1000 ha

Przedłęcze
/Godynice/

4 500,00

450,00

45,00

1616
KW 62767

0,6300 ha

Godynice

10 000,00

1000,00

100,00


 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2013r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy Brąszewice (pok. nr 5).

1. Opis nieruchomości:
Działka nr 52/5 – niezabudowana, położona w strefie wiejskiej, w obszarze terenów zabudowanych zabudową zagrodową i mieszkaniową, w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo. Dostępność komunikacyjna dogodna. Kształt działki regularny, w postaci prostokąta. W północnej części działki, w poprzek przechodzi rów. Teren działki w przeważającej części stanowi pastwisko.
Działka nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, posiadająca łatwy dostęp do wiejskiej sieci wodociągowej, kablowej sieci telefonicznej i napowietrznej linii energetycznej.
Działka nr 1616 -  niezabudowana, położona przy drodze gruntowej w kierunku miejscowości Złote w odl. ok. 200m od drogi asfaltowej w kierunku Godynice - Klonowa. W sąsiedztwie znajdują się tereny użytkowane rolniczo, lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone. Kształt działki nieregularny, w postaci wieloboku. Teren działki na obrzeżach porośnięty drzewami (samosiejkami).
Faktyczne wykorzystanie nieruchomości – rolnicze. 

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr 52/5 - dla przedmiotowej działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brąszewice działka nr 52/5 położona jest w terenach zabudowy istniejącej.
Działka nr 1616 - dla przedmiotowej działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brąszewice działka nr 1616 położona jest w terenach rolniczych.

3. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

4. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 10 lipca 2013r. wniosą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, stanowiące 10% ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy w Brąszewicach:
RBS Lututów, O/ Brąszewice, nr: 18 9256 0004 1300 3766 2000 0050
• wadium winno być wniesione w pieniądzu, a dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
• wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
• pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w każdej sytuacji wymienionej w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108),
• wadium wniesione w innej formie rozliczone jest wg zasad z § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
6. Cena zakupu nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

7. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu bądź żaden z uczestników nie zaoferuje minimalnego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie do publicznej wiadomości /w sposób określony w pkt. 11/ informację o odwołaniu przetargu.

11. Nieruchomość można oglądać zawsze, a z przedstawicielem właściciela po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia wpłaty wadium.

12. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu www.braszewice.bip.net.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Brąszewice.

13. Szczegółowych informacji w zakresie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 5, w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu 043 821 17 78.

WÓJT GMINY
Karol Misiak