Komisje Rady Gminy kadencji 2014-2018

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Gminy są komisje stałe i doraźne.
Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach.
Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
Szczegółowe zasady działania komisji Rady Gminy określa rozdział VI  Statutu Gminy Brąszewice.

W kadencji 2014-2018 przy Radzie Gminy działają 3 komisje stałe:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w składzie:
1. Jarosław Plichta – przewodniczący,
2. Marzena Cichecka – członek,
3. Adam Laskowski – członek,
4. Józef Przezak – członek,
5. Mariusz Kurzaj – członek.

Komisja ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy w składzie:

1) Grzegorz Kulig – przewodniczący
2) Józef Toruński – członek
3) Jerzy Ławniczak – członek
4) Ryszard Kurzaj – członek
5) Grażyna Dobruchowska – członek

Komisja ds. Oświaty i Kultury Rady Gminy w składzie:

1. Jacek Piotrowski – przewodniczący
2. Bożena Łuszczek – członek
3. Dorota Lipka – członek
4. Jan Stawirej – członek