Brąszewice, dn. 15.07.2020r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz wystąpieniu do organów uzgadniających
dla właścicieli działek położonych w obrębie ewidencyjnym Godynice, oznaczonych numerami wg załączonego wykazu.

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Inwestora – Standard Power Development Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie siedmiu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o numerach ewid.: 2444, 2445, 2398/1, 2399/1, w miejscowości Ciupki obręb  ewid. Godynice.

Przedmiotową Inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o wydanie opinii,  czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczanie:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Brąszewice – www.braszewice.bip.net.pl;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brąszewice
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Godynice
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brąszewicach, Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 5, w dniach urzędowania, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY
Karol Misiak